کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : اراک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آس‍ی‍ب‌ه‍ای‌ م‍غ‍ز - پ‍رس‍ت‍اری‌
م‍راق‍ب‍ت‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
ن‍اخ‍ن‌
ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ ب‍ه‌ م‍واد غ‍ذای‍ی‌
م‍ی‍ک‍روس‍ک‍وپ‌
س‍وان‍ح‌
پ‍ژوه‍ش‌
ی‍اخ‍ت‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ی‍اخ‍ت‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ش‍ک‍م‌ ح‍اد - ج‍راح‍ی‌
آم‍وزش‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ دن‍دان‌ - در ب‍ارداری‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ان‍گ‍ل‍ی‌ - پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌
ان‍ت‍ش‍ار ع‍ف‍ون‍ت‌ - پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌
ع‍ص‍ب‌ ص‍ورت‍ی‌
درد
پ‍رس‍ت‍اری‌
ک‍وان‍ت‍وم‌
ت‍غ‍ذی‍ه‌
پ‍ان‍س‍م‍ان‌
 
پدیدآور:
م‍ل‍ک‌ ک‍ی‍ان‍ی‌، اس‍دال‍ل‍ه‌
ن‍خ‍ع‍ی‌، م‍ح‍م‍ودرض‍ا
طرق‍ی‌ ب‍ی‍دآب‍ادی‌، ج‍ع‍ف‍ر
س‍ی‌ ورن‌، آن‍درو
ع‍ل‍ی‍زاده‌، ش‍ع‍ب‍ان‍ع‍ل‍ی‌
م‍ج‍د، اح‍م‍د
ب‍ارن‍ت‌، ک‍ارول‌
م‍ول‍ر، گ‍ئ‍ورگ‌
ج‍ع‍ف‍ری‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
پ‍ورق‍اس‍م‌ گ‍رگ‍ری‌، ب‍ه‍رام‌
وی‍ک‍ل‍ی‍ن‌، درک‌
ه‍ان‍ت‍ر، ل‍ی‍ن‍دس‍ی‌
ق‍اض‍ی‌ س‍ع‍ی‍دی‌، م‍رض‍ی‍ه‌
ی‍اوری‌، م‍س‍ع‍ود
ک‍ن‍ر، ک‍ارل‌
خ‍ادم‍ی‌، م‍ژگ‍ان‌
ح‍ک‍م‍ت‌پ‍و، داود
م‍س‍ی‍ب‍ی‌، ق‍اس‍م‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ اراک‌
ذره‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌، درم‍ان‍ی‌ اراک‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ اراک‌
اراک‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ذره‌ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ اراک‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
م‌. ر. ن‍خ‍ع‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ اراک‌. م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ اراک‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
زیست شناسی سلولی و مولکولی
مجد، احمد ؛  اراک دانشگاه اراک   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مبانی تغذیه
نخعی ، محمودرضا ؛  اراک م . ر. نخعی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۱۴۵‬,‭‌ن۳۶۱‌م‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روشهای مطالعه تیغه های نازک به وسیله میکروسکوپ
مولر، گئورگ ؛  اراک انتشارات ذره با همکاری جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
زیست شناسی سلولی و مولکولی
مجد، احمد ؛  اراک اراک   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول مراقبت از زخم
حکمت پو، داود ؛  اراک دانشگاه علوم پزشکی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۶۷‬,‭‌ح۷۱۷‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
عصب صورت
جعفری ، ابوالفضل ؛  اراک دانشگاه علوم پزشکی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۳۳۰‬,‭‌ج۴۶۲‌ع‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مهارتهای بالینی پرستاری
بارنت ، کارول ؛  اراک دانشگاه علوم پزشکی اراک   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۰۰‬,‭‌ب۱۸۷‌م‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
شکم حاد جراحی و تظاهرات آن در حاملگی
علیزاده ، شعبانعلی ؛  اراک دانشگاه علوم پزشکی اراک   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۹۰۰‬,‭‌ع۸۵۶‌ش‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پرستاری بالینی :مراقبت از نوزاد
کنر، کارل ؛  اراک دانشگاه علوم پزشکی اراک ، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۹‬,‭‌ک۷۴۲ر‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
عناوین اساسی در درد مزمن
سی ورن ، آندرو ؛  اراک دانشگاه علوم پزشکی اراک ، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۷۰۴‬,‭‌س۹۹۲‌ع‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ایمنی در برابر انگل ها
ویکلین ، درک ؛  اراک دانشگاه علوم پزشکی اراک ، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۶۹۵‬,‭و۹۷۵‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آلرژی و عدم تحمل غذایی
پورقاسم گرگری ، بهرام ؛  اراک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WD‬,‭۳۱۰‬,‭‌پ۷۲۳آ‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد مواد ضد عفونی کننده در بیمارستان ها و کنترل عفونت های بیمارستانی
قاضی سعیدی ، مرضیه ؛  اراک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WX‬,‭۱۶۷‬,‭‌ق۲۵۷‌ک‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت دهان و دندان در دوران بارداری و شیرخوارگی
هانتر، لیندسی ؛  اراک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۱۱۳‬,‭-‍ه۳۶۸‌ب‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مکانیک کوانتومی
طرقی بیدآبادی ، جعفر ؛  اراک ذره   ، ۱۳۷۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اصول طراحی کارآزمایی بالینی
اراک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک . معاونت پژوهشی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭W‬,‭۵/،۲۰‬,‭‌ف‍لا۵۷۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی شناخت و درمان بیماریهای ناخن
ملک کیانی ، اسدالله ؛  اراک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک . معاونت پژوهشی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭WR‬,‭۴۷۵‬,‭‌م۷۵۹ر‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با کشت سلول
مسیبی ، قاسم ؛  اراک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی اراک   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
وظایف تیم های بهداشتی - درمانی در حوادث غیر مترقبه
یاوری ، مسعود ؛  اراک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۲۹۲‬,‭‌ی۲۹و‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری در صدمات سر
خادمی ، مژگان ؛  اراک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۳۵۴‬,‭‌خ۱۴۲‌پ‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2