کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ادب‍س‍ت‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ات‍وک‍د
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ری‍ز - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
س‍خ‍ت‌اف‍زار - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
س‍ی‍ت‍م‍ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌ - ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌( ش‍ب‍ک‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ - )راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ری‍ز - ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر
وی‍ن‍دوز ۲۰۰۰م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌(ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
وی‍ن‍دوز( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
 
پدیدآور:
ح‍ی‍دری‌ م‍ق‍دم‌، ق‍اس‍م‌
ن‍ورت‍ون‌، پ‍ی‍ت‍ر
م‍لاغ‍لام‍ع‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ج‍ب‍اری‍ه‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
رض‍وی‌، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌
دزم‍ون‍د، م‍ای‍ک‍ل‌
ش‍ک‍روی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ک‍ری‍م‍ی‌ طاری‌، ک‍ورش‌
 
ناشر:
ادب‍س‍ت‍ان‌
ادب‍س‍ت‍ان‌؛ ات‍ح‍اد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل آموزشی [ SWODNIW79-69-59 ویندوز۹۵-۹۶-۹۷ ] دربیست وپنج ساعت
رضوی ، امیرحسین ؛  تهران ادبستان   ، ۱۳۷۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز اتوکد۲۰۰۰ =[ 0002 dacotuAاتوکد دوهزار]
شکروی ، حسین ؛  تهران ادبستان   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آموزش مهارت اپراتور کامپیوتر(مقدماتی ( )کارور رایانه درجه ۲)
حیدری مقدم ، قاسم ؛  تهران ادبستان   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل آموزش [ elbib lanoisseforp 0002 swodniW ویندوز دوهزار پروفشنال بایبل ]
دزموند، مایکل ؛  تهران ادبستان   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سیستم عامل ( ۲[ )دو ]و کارگاه
جباریه ، علیرضا ؛  تهران ادبستان ؛ اتحاد   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آموزش مهارت رایانه کار( کارور )شبکه اینترنت =tenretnI
جباریه ، علیرضا ؛  تهران ادبستان   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آموزش مهارت کارور رایانه ( :آشنایی با فن آوری رایانه های شخصی ۱[ یک )]اپراتوری مقدماتی
کریمی طاری ، کورش ؛  تهران ادبستان   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
زبان تخصصی کامپیوتر
کریمی طاری ، کورش ؛  تهران ادبستان   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مهارت در مدارهای منطقی و سخت افزار
ملاغلامعلی ، محمود ؛  تهران ادبستان   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
به روزآوری و تعمیر کامپیوترهای شخصی
نورتون ، پیتر ؛  تهران ادبستان   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک