کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اخ‍ت‍لالات‌ روان‌ رن‍ج‍وری‌
اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌ - ن‍ش‍ان‍ه‌ه‍ا
اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ - راه‍ن‍م‍اه‍ا
اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‌
اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌ - آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌
اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌ - درم‍ان‌
اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌ - ژن‍ت‍ی‍ک‌
اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌
اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌ - دارو درم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ری‍س‌، ل‍ی‍ف‍ن‍ورد
ک‍اس‍ت‍ل‍و، ت‍ی‍م‍وت‍ی‌
ب‍ازوک‌، ال‍ن‌
گ‍وزه‌، س‍م‍ی‍وئ‍ل‌
ک‍اپ‍لان‌، ه‍رول‍د
ف‍ره‍ودی‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌
وات‍س‍ون‌، ج‍ورج‌
ت‍س‍وان‍گ‌، م‍ی‍ن‍گ‌
چ‍ی‍ت‍گ‍ر، م‍ص‍طف‍ی‌
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
پ‍وراف‍ک‍اری‌، ن‍ص‍رت‌ال‍ل‍ه‌
گ‍ل‍در، م‍ای‍ک‍ل‌
ای‍زدی‌، س‍ی‍روس‌
ف‍ت‍اح‍ی‍ان‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ام‍ی‍ر
م‍رک‍ز ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌
ن‍ی‍م‍ا
آزاده‌؛ ذوق‍ی‌
ه‍دای‍ت‌
چ‍ه‍ر
آزاده‌
رس‍ال‍ت‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍اه‍د
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ذوق‍ی‌
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
ذوق‍ی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ذوق‍ی‌
ن‍ش‍ر ف‍روغ‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
روانپزشکی هاریسون ( بانضمام اورژانسهای روانپزشکی کاپلان )
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  نشر فروغ اندیشه   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸ر‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
چکیده روانپزشکی بالینی
کاپلان ، هرولد ؛  تهران آزاده ؛ ذوقی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌ک۱۱۵‌چ‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای آماری و تشخیصی اختلالات روانی ،VI-MSD
تهران دانشگاه شاهد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭ر۲۹۸‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روان پزشکی اکسفورد۱۹۸۹
گلدر، مایکل ؛  تبریز ذوقی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌گ۹۲۸ر‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پرورش کودک و رفع مشکلات روانی
فرهودی ، ابوالحسن ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۲۰۰‬,‭‌ف۶۶۹‌پ‬,‭۱۳۵۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نشانه شناسی بیماری روانی
پورافکاری ، نصرت الله ؛  تبریز رسالت   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌پ۵۹۱‌ن‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روان پزشکی آکسفورد۱۹۸۸
گلدر، مایکل ؛  تبریز نیما   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌گ۹۲۸ر‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی نابهنجاری
کاستلو، تیموتی ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌ک۱۷۵ر‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
نشانه های پاتولوژیک در عملکرد روانی مغز( سایکوپاتولوژی )
فتاحیان ، حبیب الله ؛  کرمانشاه مرکز ترجمه و نشر کتاب   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف۲۲۳‌ن‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تغذیه و واکنشهای روانی
واتسون ، جورج ؛  رشت هدایت   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭و۱۲۱‌ت‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ژنتیک روانپزشکی ، نقش ارث در بیماریهای روانی
پورافکاری ، نصرت الله ؛  تبریز موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی ذوقی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌پ۵۹۳ژ‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
نشانه شناسی بیماریهای روانی
پورافکاری ، نصرت الله ؛  موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی ذوقی   ،
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌پ۵۹۳‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
"تشخیص "بیماریهای روانی
گوزه ، سمیوئل ؛  انتشارات ذوقی   ،
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌گ۷۸۵‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
شناخت و درمان رنجهای روحی
چیتگر، مصطفی ؛  قم انتشارات امیر   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۷۰‬,‭‌چ۹۲‌ش‬,‭۱۳۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه روانپزشکی ، علوم رفتاری - روانپزشکی بالینی
کاپلان ، هرولد ؛  تبریز ذوقی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌ک۱۱۵‌خ‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
روانپزشکی برای دانشجویان پزشکی و پزشکان عمومی
ایزدی ، سیروس ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۹۷۳ر‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اسکیزوفرنی
تسوانگ ، مینگ ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۲۰۳‬,‭‌ت۵۷۶‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه روانپزشکی
کاپلان ، هرولد ؛  تبریز ذوقی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌ک۱۱۵‌خ‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مختصر روان پزشکی
ریس ، لیفنورد ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭ر۹۵۱‌م‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
درمان داروئی بیماریهای روانی
بازوک ، الن ؛  تبریز موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی ذوقی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌ب۲۱۴د‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9