کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اخ‍ت‍لالات‌ خ‍واب‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اخ‍ت‍لالات‌ خ‍واب‌ - درم‍ان‌
اخ‍ت‍لالات‌ خ‍واب‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ -دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
اخ‍ت‍لالات‌ خ‍واب‌ - ه‍م‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
اخ‍ت‍لالات‌ خ‍واب‌
خ‍س‍ت‍گ‍ی‌ - درم‍ان‌
خ‍واب‌
اخ‍ت‍لالات‌ خ‍واب‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
خ‍واب‌ - ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
اخ‍ت‍لالات‌ خ‍واب‌ - ع‍ل‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
پ‍ری‍ور، ع‍ل‍ی‌
دروی‍ش‍ی‌، ف‍رش‍ت‍ه‌
ک‍اپ‍لان‌، ه‍رول‍د
ن‍ادری‍ان‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
م‍ع‍ن‍وی‌، ع‍زال‍دی‍ن‌
ل‍ش‍ک‍ری‌، خ‍داب‍خ‍ش‌
چ‍وپ‍را، دی‍پ‍ک‌
م‍ظاه‍ری‌، خ‍دی‍ج‍ه‌
ش‍اه‌ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ال‍ه‍ام‌
ت‍رک‍اش‍ون‍د، م‍س‍ل‍م‌
آوی‍دن‌، آل‍ون‌
ن‍ق‍ش‍ب‍ن‍دی‌، ع‍رف‍ان‌
ن‍اص‍ری‌، ش‍ه‍رام‌
داگ‍لاس‌، ج‍و
م‍ع‍ان‍ی‌، ای‍رج‌
ه‍اری‌، پ‍ی‍ت‍ر
م‍رادی‌، ب‍ه‍زاد
ص‍ادق‌ ن‍ی‍ت‌، خ‍س‍رو
 
ناشر:
ت‍ی‍م‍ورزاده‌، طب‍ی‍ع‍ت‌
پ‍ای‍گ‍ان‌
ح‍ی‍ان‌؛ اب‍اص‍ال‍ح‌؛ پ‍اک‌ س‍م‍ن‌
دن‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار
ان‍ت‍ش‍ارات‌ چ‍اپ‍خ‍ش‌
ن‍ش‍ر پ‍ی‍ک‍ان‌
ن‍ش‍ر گ‍ف‍ت‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
درد بیخوابی
معانی ، ایرج ؛  [تهران ] انتشارات چاپخش   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۸۸‬,‭‌م۶۵۱د‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
علل بیخوابیهای کودکان
پریور، علی ؛  تهران شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۵۱
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۸۸‬,‭‌پ۴۳۵‌ع‬,‭۱۳۵۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
خواب و بی خوابی :آخرین اطلاعات در زمینه خواب و درمان نابسامانیهای آن
هاری ، پیتر ؛  تهران نشر گفتار   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۸۸‬,‭.‍ه۲۲۷‌خ‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نیروی بیکران و خواب آرام
چوپرا، دیپک ؛  تهران نشر پیکان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۴۷۵‬,‭‌چ۷۴‌ن‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
خواب و رویا از دیدگاه پزشکی
معنوی ، عزالدین ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۸‬,‭‌م۶۷۸‌خ‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
چرا بچه من نمی خوابد؟
داگلاس ، جو ؛  تهران دنا   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۸۸‬,‭د۲۱۸‌چ‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی شیوع مشکلات خواب در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال ۱۳۸۴
ترکاشوند، مسلم ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۱۳۰۰پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی شیوع مشکلات خواب در دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه در سال ۱۳۸۴
لشکری ، خدابخش ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۱۳۷۰پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی فراوانی اختلالات خواب در بیماران DSTP مزمن ناشی از جنگ مراجعه کننده به مرکز روانپزشکی بیمارستان فارابی در نیم سال دوم ۱۳۸۵
ناصری ، شهرام ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۴۴۶پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه فراوانی مشکلات خواب در پرسنل شیفت ثابت و شیفت در گردش بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱۳۸۵
نقشبندی ، عرفان ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۵۲۳پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی فراوانی اختلالات خواب در مبتلایان به آسم مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی امام رضا( ع )در سال ۱۳۸۶
شاه حسینی ، الهام ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۵۱۷پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقایسه ای فراوانی اختلالات خواب درافراد سیگاری و غیرسیگاری
نادریان ، علیرضا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۵۶۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقایسه ای اختلالات خواب در زنان باردار پره اکلامپتیک و غیر اکلامپتیک
مرادی ، بهزاد ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۱۵۷۶پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت خواب
مظاهری ، خدیجه ؛  تهران حیان ؛ اباصالح ؛ پاک سمن   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۸‬,‭‌م۶۳۹‌ب‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقایسه ای اثر بخشی اولانزاپین و ریسپریدون در درمان اختلال اشتباه درک وضعیت خواب
درویشی ، فرشته ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۸۱۸پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جیبیب پزشکی خواب
آویدن ، آلون ؛  تهران پایگان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۸۸‬,‭آ۹۱۳ر‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
خواب (علوم پایه و اختلالات )
کاپلان ، هرولد ؛  تهران پایگان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۸۸‬,‭‌ک۱۱۵‌خ‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اختلالات خواب و فعالیت های شغلی
صادق نیت ، خسرو ؛  تهران تیمورزاده ، طبیعت   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۸۸‬,‭‌ص۱۹۴‌ف‍لا‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک