کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اخ‍ت‍لالات‌ ج‍ن‍س‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ردان‌ - رف‍ت‍ار ج‍ن‍س‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ زن‍ان‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
زن‍ان‌ - رف‍ت‍ار ج‍ن‍س‍ی‌
اخ‍ت‍لالات‌ ج‍ن‍س‍ی‌
پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از آب‍س‍ت‍ن‍ی‌ - روش‍ه‍ا
اخ‍ت‍لالات‌ ج‍ن‍س‍ی‌ - ع‍ل‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
اخ‍ت‍لالات‌ ج‍ن‍س‍ی‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ام‍ور ج‍ن‍س‍ی‌ - اخ‍ت‍لالات‌
 
پدیدآور:
پ‍ورم‍ن‍د، غ‍لام‍رض‍ا
ک‍اپ‍لان‌، ه‍رول‍د
ق‍رب‍ان‍ی‌، ش‍ک‍وه‌
ص‍م‍دان‍ی‌ ف‍رد، ح‍س‍ی‍ن‌
ف‍روت‍ن‌، ک‍اظم‌
ه‍اش‍م‍ی‌ ک‍ه‍ن‌ زاد، ش‍ه‍ری‍ار
ن‍ی‍ک‍خ‍و، م‍ح‍م‍درض‍ا
ک‍اه‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ج‍ه‍ان‍ف‍ر، ش‍ای‍س‍ت‍ه‌
ب‍ن‍ای‍ی‌، م‍ژده‌
ه‍ول‍م‍ز، س‍ی‍م‍ون‌
دول‍ت‍ش‍اه‍ی‌، س‍م‍ان‍ه‌
ه‍اش‍م‍ی‌ف‍رد، م‍ی‍راح‍م‍د
ای‍زدی‌، س‍ی‍روس‌
 
ناشر:
ارج‍م‍ن‍د
ح‍ی‍ان‌؛ اب‍اص‍ال‍ح‌
ح‍ی‍ان‌؛ اب‍اص‍ال‍ح‌؛ پ‍اک‌ س‍م‍ن‌
چ‍ه‍ر
ش‌. ه‍اش‍م‍ی‌ ک‍ه‍ن‌ زاد
ان‍ت‍ش‍ارات‌ چ‍ه‍ر
ج‍ام‍ع‍ه‌ ن‍گ‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ اروم‍ی‍ه‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
س‍خ‍ن‌
ذوق‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
آرت‍ی‍ن‌ طب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پیرامون ناتوانی جنسی در مرد
هاشمی کهن زاد، شهریار ؛  تهران ش . هاشمی کهن زاد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۷۰۹‬,‭‌ک۸۸۹‌پ‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
علل عضوی ناتوانی جنسی
پورمند، غلامرضا ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۷۰۹‬,‭‌پ۷۵۹‌ع‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
باروری انسان روشهای عملی جلوگیری از حاملگی ، علل و درمان نازائی و اشکالات جنسی
قربانی ، شکوه ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۶۳۰‬,‭‌ق۵۵۱‌ب‬,‭۱۳۶۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مسائل جنسی و اختلالات روان تنی
کاپلان ، هرولد ؛  [تبریز] ذوقی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۶۱۱‬,‭‌ک۱۱۵‌م‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی :پرستاری بیماریهای زنان ، اختلالات جنسی ، اختلالات تولید مثلی و بیماریهای مقاربتی
[تهران ] چهر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۷/،۱۵۶‬,‭‌پ۳۴۵ز‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مسائل و اختلالات جنسی " در زن و مرد"
هاشمی فرد، میراحمد ؛  [تهران ] انتشارات چهر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۷۰۹‬,‭-‍ه۲۸۳‌م‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ناتوانی جنسی در مردان " اختلال نغوظ در مردان "
هولمز، سیمون ؛  ارومیه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ، دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۷۰۹‬,‭-‍ه۸۶۹‌ن‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
زندگی جنسی مردان :آشنایی با رفتارهای جنسی و روشهای شناخت و درمان اختلالهای جنسی مردان
نیکخو، محمدرضا ؛  تهران سخن   ، ۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
زندگی جنسی زنان :آشنایی با رفتارهای جنسی و روشهای شناخت و درمان اختلالهای جنسی زنان
نیکخو، محمدرضا ؛  تهران سخن   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اختلال هویت جنسی :دگرجنسیت جوها
کاهانی ، علیرضا ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۷۰۹‬,‭‌ک۳۴۳‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ناتوانی جنسی در مردان
دولتشاهی ، سمانه ؛  تهران حیان ؛ اباصالح ؛ پاک سمن   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۷۰۹‬,‭د۷۸۵‌ن‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
بحرانهای جنسی زن :روان شناسی چالشهای روانی - جنسی زندگی زنان
ایزدی ، سیروس ؛  تهران سخن   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ناتوانی جنسی در مردان
صمدانی فرد، حسین ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۷۰۹‬,‭‌ص۸۱۶‌ن‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت جنسی و باروری (بارداری و پس از زایمان )
بنایی ، مژده ؛  تهران آرتین طب   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۷۰۹‬,‭‌ب۶۹۱‌ب‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه ی اختلالات جنسی
جهانفر، شایسته ؛  تهران جامعه نگر   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۷۰۹‬,‭‌ج۹۴۶د‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
انسان و سلامت جنسی
فروتن ، کاظم ؛  تهران حیان ؛ اباصالح   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۷۰۹‬,‭‌ف۵۸۱‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک