کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اح‍م‍دی‌ ج‍زی‌، ک‍ام‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ داخ‍ل‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ زن‍ان‌
ب‍ه‍داش‍ت‌
چ‍ش‍م‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ه‍م‍ه‌گ‍ی‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ج‍وادی‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
ج‍وادی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
اح‍م‍دی‌ ج‍زی‌، ک‍ام‍ران‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ راس‍ت‍ان‌
ارج‍م‍ن‍د
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ آوا
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ طب‌ ن‍وی‍ن‌
ب‍رای‌ ف‍ردا؛ م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ طب‌ ن‍وی‍ن‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍م‍اط
س‍م‍اط
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ راس‍ت‍ان‌؛ ت‍ی‍م‍ورزاده‌
طب‌ ن‍وی‍ن‌
م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌، ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ان‍ج‍م‍ن‌ اس‍لام‍ی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌، درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
ب‍ال‌ گ‍س‍ت‍ر؛ آوا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
<۵۸[ >پنجاه وهشت ]مبحث انتخابی از هاریسون ۹۸ : قلب و عروق - گوارش - ریه - خون و انکولوژی - روماتولوژی - غدد - کلیه - عفونی
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران برای فردا؛ موسسه فرهنگی انتشاراتی طب نوین   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۱۵‬,‭.‍ه۲۲۸‌پ‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر امتحانات جامع پزشکی ( ۲ )پاسخ توضیحی به ۲۰۵[ دویست و پنج ]سئوال امتحان دستیاری و پره انترنی اسفند ماه ۷۳
احمدی جزی ، کامران ؛  [تهران ] موسسه علمی ، فرهنگی و انتشاراتی انجمن اسلامی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی شهید بهشتی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌ف‍لا۲۸۵‌م‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<۲۰۰[ >دویست ]تست با پاسخهای تشریحی ( شهریور۱۳۷۴)
احمدی جزی ، کامران ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی راستان ؛ تیمورزاده   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌ف‍لا۲۸۵د‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<۲۰۰[ >دویست ]پرسش با پاسخ تشریحی ، امتحان پرانترنی و دستیاری ( اسفند۱۳۷۵)
احمدی جزی ، کامران ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌ف‍لا۲۸۵دو‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مبانی چشم پزشکی
جوادی ، محمد علی ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ آوا   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WW‬,‭۱۰۰‬,‭‌ج۷۴۵‌م‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
پاسخ تشریحی به سوالات امتحان پرانترنی و امتحان دستیاری ۴۰۰[ چهارصد ]پرسش با پاسخ توضیحی اسفند۷۸
احمدی جزی ، کامران ؛  تهران سماط   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌ف‍لا۲۸۵‌پ‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اطفال
احمدی جزی ، کامران ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۲۸۴‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت ، اپیدمیولوژی ، آمار حیاتی
احمدی جزی ، کامران ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۲۸۴‌ب‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
داخلی
احمدی جزی ، کامران ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۱۵‬,‭‌ف‍لا۲۸۴د‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه اپیدمیولوژی O.H.W خلاصه آمار حیاتی :به انضمام سوالات امتحانات پرانترنی ، پذیرش دستیار، جامع علوم پایه و ELMSU به صورت تفکیک شده در پایان هر فصل
تهران انتشارات سماط   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۱۰۵‬,‭‌خ۶۶۱‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
<۵۸[ >پنجاه وهشت ]مبحث انتخابی از هاریسون ۱۹۹۸ : قلب و عروق - ریه - گوارش - خون و انکولوژی - روماتولوژی - کلیه - غدد - عفونی
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران انتشارات سماط   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۱۵‬,‭-‍ه۲۲۸‌پ‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
<۲۰۰[ >دویست ]پرسش با پاسخ تشریحی دوره بیستم امتحان پرانترنی ( شهریور۱۳۷۶)
احمدی جزی ، کامران ؛  [تهران ] موسسه فرهنگی انتشاراتی راستان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌ف‍لا۲۸۵د‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
<۲۰۰[ >دویست ]پرسش با پاسخ تشریحی دوره هجدهم [ هیجدهم ]امتحان پرانترنی ( شهریور۱۳۷۵)
احمدی جزی ، کامران ؛  [تهران ] موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌ف‍لا۲۸۵د‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
پاسخ تشریحی به سوالات امتحان پرانترنی و امتحان دستیاری :۴۰۰[ چهارصد ]پرسش با پاسخ توضیحی اسفند۷۷
احمدی جزی ، کامران ؛  تهران انتشارات سماط   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌ف‍لا۲۸۵‌پ‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مبانی چشم پزشکی
جوادی ، محمدعلی ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WW‬,‭۱۰۰‬,‭‌ج۷۴۵‌م‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
پاسخ تشریحی به سوالات امتحان پیش کارورزی ، ۲۰۰[ دویست ]پرسش با پاسخ توضیحی مهر۷۸
احمدی جزی ، کامران ؛  تهران سماط   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌ف‍لا۲۸۵‌پ‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
پاسخ توضیحی به ۵۰۶[ پانصدوشش ]سوال امتحانات پرانترنی و پذیرش دستیار از خرداد ۱۳۶۱ تا شهریور۱۳۷۴ ، چشم ، گوش ، حلق و بینی روانپزشکی
احمدی جزی ، کامران ؛  تهران بال گستر؛ آوا   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌ف‍لا۲۸۵‌پ‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
پاسخ تشریحی به سوالات امتحان پرانترنی و امتحان دستیاری :۴۰۰[ چهارصد ]پرسش با پاسخ توضیحی اسفند۷۹
احمدی جزی ، کامران ؛  تهران طب نوین   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌ف‍لا۲۸۵‌پ‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
زنان و مامایی
احمدی جزی ، کامران ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی طب نوین   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۱۴۰‬,‭‌ف‍لا۲۸۵ز‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اطفال :اسنشیال نلسون ۱۹۹۸
احمدی جزی ، کامران ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۲۸۵‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5