کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اث‍رات‌ م‍ت‍ق‍اب‍ل‌ داروه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍الاس‍م‍ی‌ آل‍ف‍ا - دارو درم‍ان‍ی‌
داروه‍ای‌ ب‍ی‍ح‍س‍ی‌ م‍وض‍ع‍ی‌
داروه‍ای‌ ض‍د درد و ال‍ت‍ه‍اب‌
داروه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ - اس‍ت‍ف‍اده‌ درم‍ان‍ی‌
داروش‍ن‍اس‍ی‌ - روش‍ه‍ا
دارو درم‍ان‍ی‌
اث‍رات‌ م‍ت‍ق‍اب‍ل‌ داروه‍ا
ب‍ی‌ ن‍ظم‍ی‌ ض‍رب‍ان‌ ق‍ل‍ب‌ - دارودرم‍ان‍ی‌
گ‍وات‍ر -ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
داروش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍لارک‌، ب‍روس‌
ل‍وش‍ا، پ‍ل‌
س‍ال‍ک‍ی‌، اف‍س‍ان‍ه‌
خ‍ورس‍ن‍د، م‍ج‍ی‍د
ادی‍ب‌، ع‍ب‍اس‌
ه‍دای‍ت‍ی‌ اص‍ل‌، ام‍ی‍رع‍ب‍اس‌
ک‍ات‍زون‍گ‌، ب‍رت‍رام‌ ج‍ی‌.
خ‍وش‌ ک‍ردار، آرزو
ب‍ی‍ل‍ی‌، ل‍ی‍ن‍دا
آس‍ک‍ی‍ون‌، ف‍ران‍ک‌
ب‍ن‍ک‍س‌، دی‍وی‍د
س‍ی‍م‍ور، آر .ا.
خ‍ب‍از، م‌ .س‌.
ن‍ی‍ل‌
گ‍ودم‍ن‌، ل‍وئ‍ی‍س‌ س‍ن‍ف‍ورد
ش‍ی‍خ‌، ن‍س‍ری‍ن‌
گ‍ات‌، آن‍درس‌
غ‍لام‍ی‌، ف‍رش‍ی‍د
 
ناشر:
گ‍ل‍گ‍ش‍ت‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ب‍اب‍ل‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ح‍ی‍ان‌
م‍ت‍رج‍م‌
م‍ارال‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ه‍م‍دان‌
آذر؛ رس‍ال‍ت‌
چ‍ه‍ر
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
م‍ی‍ق‍ات‌
آدی‍ن‍ه‌
ب‍ع‍ث‍ت‌
س‍ه‍روردی‌
م‍ان‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی پزشکی در یک نگاه
نیل ؛  اصفهان مارال   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۴‬,‭‌ن۹۸۱‌ف‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
الفبای درمان طبی
بنکس ، دیوید ؛  سهروردی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۳۳۰‬,‭‌ب۷۱۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دیباچه ای بر فارماکوکینتیکس ( فارماکوسینتیک )
کلارک ، بروس ؛  تبریز آذر؛ رسالت   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭‌ک۶۱۶د‬,‭۱۳۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
واکنشهای متضاد داروهای ضد درد - ضد تب و ضدالتهاب " غیر نارکوتیک "
خورسند، مجید ؛  تهران ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۹۵‬,‭‌خ۸۳۱و‬,‭۱۳۶۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی تجربی
خباز، م .س . ؛  گلگشت   ،
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۴‬,‭‌خ۳۱۲‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اساس فارماکولوژیک درمان شناسی
گودمن ، لوئیس سنفورد ؛  تهران چهر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۱۵۰‬,‭‌گ۷۵۱‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ارزشیابی تداخل اثر داروها
آسکیون ، فرانک ؛  تهران سهروردی   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭آ۵۳۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
"تجویز مطمئنتر داروها "راهنمائی برای برخی مسائل در مصرف داروها
بیلی ، لیندا ؛  تهران آدینه   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭‌ب۹۶۸‌ت‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی پزشکی گات ۱۹۸۸
گات ، آندرس ؛  تهران بعثت   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۴‬,‭‌گ۱۲۱‌ف‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اثرات متقابل داروها
[تهران ] گلگشت   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭‌ف‍لا۲۳۵‬,‭۱۳۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی پزشکی
گات ، آندرس ؛  [تهران ] میقات   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۴‬,‭‌گ۱۲۱ا‍ف‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی مدیکال
لوشا، پل ؛  مازندران مترجم   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۴‬,‭‌ل۷۵۳‌ف‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه اثر درمانی آدنوزین با وراپامیل در ختم آریتمی فوق بطنی
خوش کردار، آرزو ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ۳۹۳پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تداخل اثر داروها باتستهای آزمایشگاهی
شیخ ، نسرین ؛  همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭‌ش۸۹۴‌ت‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی پزشکی کاتزونگ ۱۹۹۵
کاتزونگ ، برترام جی . ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۴‬,‭‌ک۱۲۳‌ف‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی پزشکی
ادیب ، عباس ؛  اصفهان مانی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۴‬,‭‌ف‍لا۳۴۶‌ف‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثرات ید خوراکی بر روی کنترل گواتر آندمیک ۸ سال پس از مصرف نمک یددار در سال ۱۳۷۹
سالکی ، افسانه ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۱۰۳۹پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثر مپریدین در بلوک آگزیلاری حاصل از لیدوکائین در بیماران کاندید جراحی اندام فوقانی
غلامی ، فرشید ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۱۰۸۰پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثر درمانی دسفرال با دوز بالای وریدی در بیماران تالاسمی ماژور با نارسایی قلبی
هدایتی اصل ، امیرعباس ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۱۱۱۷پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تداخلات دارویی در دندانپزشکی
سیمور، آر .ا. ؛  بابل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭‌س۹۷۳‌ت‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2