کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اب‍وال‍ق‍اس‍م‍ی‌، ح‍س‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍وری‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
ف‍وری‍ت‌ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
اخ‍ت‍لالات‌ ان‍ع‍ق‍اد خ‍ون‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌ - اث‍رات‌ س‍وء
پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌
خ‍ون‌ - ت‍ج‍زی‍ه‌
 
پدیدآور:
گ‍ری‍ن‌، دی‍وی‍د
اب‍وال‍ق‍اس‍م‍ی‌، ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
زه‍د؛ س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌ ای‍ران‌. م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌؛ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ب‍ق‍ی‍ه‌ال‍ل‍ه‌ (ع‍ج‌)
ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍م‍اط
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌ ای‍ران‌. م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌
ن‍ور دان‍ش‌؛ ش‍ه‍ر آب‌؛ آی‍ن‍ده‌ س‍ازان‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
س‍ال‍م‍ی‌
ش‍ه‍رآب‌، آی‍ن‍ده‌ س‍ازان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تظاهرات اصلی و درمان بیماریها :اورژانس های اطفال
[تهران ] انتشارات سماط   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۲۰۰‬,‭‌ت۵۹۶‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد بالینی خون و فرآورده های آن
ابوالقاسمی ، حسن ؛  تهران سالمی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۴۵۰‬,‭‌ف‍لا۱۸۱‌ک‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بیماری های کودکان :۶۰ مبحث برگزیده جهت شرکت در امتحانات پره انترنی و پذیرش دستیاری
تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۲۰۰‬,‭‌ب۹۶۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بیماری های خون ریزی دهنده
گرین ، دیوید ؛  تهران زهد؛ سازمان انتقال خون ایران . مرکز تحقیقات ؛ دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج )   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۳۱۲‬,‭‌گ۴۲۶‌ب‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
عوارض انتقال خون
ابوالقاسمی ، حسن ؛  تهران سازمان انتقال خون ایران . مرکز تحقیقات   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۳۵۶‬,‭‌ف‍لا۱۸۱‌ع‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تظاهرات اصلی و درمان بیماریها :اورژانسهای اطفال
تهران نور دانش ؛ شهر آب ؛ آینده سازان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۲۰۰‬,‭‌ت۵۹۶‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تظاهرات اصلی و درمان بیماریها :اورژانسهای طب اطفال
تهران شهرآب ، آینده سازان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۲۰۰‬,‭‌ت۵۹۶‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک