کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : آی‍ن‍ه‌ ک‍ت‍اب‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ واگ‍ی‍ر - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
اع‍ت‍ی‍اد
م‍واد م‍خ‍در - ق‍اچ‍اق‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
م‍واد ض‍د ع‍ف‍ون‍ت‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍رت‍ض‍وی‌ ق‍ه‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
س‍ل‍ی‍م‍ان‌ پ‍ن‍اه‌، اح‍م‍د
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
س‍ل‍ی‍م‍ان‌پ‍ن‍اه‌، اح‍م‍د
ص‍ف‍ری‌، ف‍اطم‍ه‌
ای‍م‍ان‍دل‌، ک‍رام‍ت‌ال‍ل‍ه‌
م‍ح‍م‍دی‌، م‍س‍ع‍ود
 
ناشر:
آی‍ن‍ه‌ ک‍ت‍اب‌
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌. س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در. پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍ل‍ی‌ م‍واد م‍خ‍در ای‍ران‌؛ آی‍ن‍ه‌ ک‍ت‍اب‌
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌. س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در.پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍ل‍ی‌ م‍طال‍ع‍ات‌ م‍واد م‍خ‍در ای‍ران‌؛ آی‍ن‍ه‌ ک‍ت‍اب‌
آی‍ن‍ه‌ ک‍ت‍اب‌؛ م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ م‍ی‍راث‌
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌. س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در. پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍ل‍ی‌ م‍طال‍ع‍ات‌ م‍واد م‍خ‍در ای‍ران‌؛ آی‍ن‍ه‌ ک‍ت‍اب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
خودآزمایی موضوعی :گوش ، حلق و بینی ، پوست ، چشم
سلیمان پناه ، احمد ؛  [تهران ] آینه کتاب   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌س۶۸۵و‌گ‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون :بیماریهای عفونی ( عفونتهای باکتریال ، ریکتزیال ، کلامیدیال و مایکوپلاسمایی )
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران آینه کتاب   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۱۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
گندزداها و ضدعفونی کننده ها و کاربرد آنان در بهداشت محیط زیست
ایماندل ، کرامت الله ؛  تهران آینه کتاب   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۲۵۰‬,‭‌ف‍لا۹۸۵‌گ‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
خودآزمایی موضوعی :روماتولوژی ، ارتوپدی ، رادیولوژی
سلیمان پناه ، احمد ؛  آینه کتاب ؛ موسسه فرهنگی انتشاراتی میراث   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌س۶۸۵‌خ‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد و زنان ؛ تفاوت های جنسیتی در زمینه سوء مصرف مواد و درمان آن
صفری ، فاطمه ؛  تهران ریاست جمهوری . ستاد مبارزه با مواد مخدر.پژوهشکده ملی مطالعات مواد مخدر ایران ؛ آینه کتاب   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
قاچاق بین المللی مواد مخدر و حقوق بین الملل
مرتضوی قهی ، علی ؛  تهران ریاست جمهوری . ستاد مبارزه با مواد مخدر. پژوهشکده ملی مطالعات مواد مخدر ایران ؛ آینه کتاب   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی روانی سوء مصرف مواد
محمدی ، مسعود ؛  تهران ریاست جمهوری . ستاد مبارزه با مواد مخدر. پژوهشکده ملی مواد مخدر ایران ؛ آینه کتاب   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک