کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : آی‍ن‍ده‌ س‍ازان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ی‍ک‍روب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
آب‍س‍ت‍ن‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ و ای‍م‍ن‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ف‍وری‍ت‌ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - در ب‍ارداری‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ م‍غ‍ز
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از آب‍س‍ت‍ن‍ی‌ - روش‍ه‍ا
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ای‍م‍ون‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
ف‍وری‍ت‌ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - درم‍ان‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ م‍ج‍اری‌ ت‍ن‍ف‍س‍ی‌
ف‍وری‍ت‌ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ اع‍ص‍اب‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ زن‍ان‌
ت‍غ‍ذی‍ه‌
ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ و ای‍م‍ن‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
روان‌ داروش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ گ‍وش‌ و ح‍ل‍ق‌ و ب‍ی‍ن‍ی‌
 
پدیدآور:
ن‍خ‍ع‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ک‍اپ‍لان‌، ه‍رول‍د
روی‍ت‌، ای‍وان‌ م‍وری‍س‌
ه‍ری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ رل‍ن‍دول‍ف‌
ک‍م‍ل‌، ال‍ن‍ا
گ‍رای‍م‍ز، ن‍ی‍ک‍ولا
م‍ح‍م‍دی‌، ی‍وس‍ف‌
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
ه‍ی‍ل‍گ‍ارد، ارن‍س‍ت‌ روپ‍ی‍ک‍وت‌
ن‍ل‍س‍ون‌، وال‍دو
دوی‍س‌، دی‍وی‍د داون‍ز
راب‍ی‍ن‍س‍ون‌، ج‍ون‌
ق‍ره‌خ‍ان‍ی‌، پ‍روی‍ز
 
ناشر:
آی‍ن‍ده‌ س‍ازان‌
ن‍وردان‍ش‌، ش‍ه‍رآب‌، آی‍ن‍ده‌ س‍ازان‌
آی‍ن‍ده‌ س‍ازان‌؛ ش‍ه‍رآب‌
ش‍ه‍ر آب‌؛ ح‍ی‍ان‌ ؛ اب‍ا ص‍ال‍ح‌؛ آی‍ن‍ده‌ س‍ازان‌
ح‍ی‍ان‌؛ ش‍ه‍رآب‌؛ اب‍اص‍ال‍ح‌؛ آی‍ن‍ده‌ س‍ازان‌
ش‍ه‍رآب‌، آی‍ن‍ده‌ س‍ازان‌
ش‍ه‍ر آب‌؛ آی‍ن‍ده‌ س‍ازان‌
ش‍ه‍رآب‌؛ آی‍ن‍ده‌ س‍ازان‌
آی‍ن‍ده‌ س‍ازان‌ ؛ ش‍ه‍رآب‌
آی‍ن‍ده‌ س‍ازان‌؛ ش‍ه‍ر آب‌
ن‍ور دان‍ش‌؛ ش‍ه‍ر آب‌؛ آی‍ن‍ده‌ س‍ازان‌
آی‍ن‍ده‌ س‍ازان‌ ؛ ش‍ه‍ر آب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ۱۹۹۱ ، بیماریهای مغز و اعصاب
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران آینده سازان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۳۴۸‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن ۱۹۹۴
دویس ، دیوید داونز ؛  تهران شهرآب ؛ آینده سازان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WV‬,‭۱۰۰‬,‭د۸۲۳و‌گ‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول ایمونولوژی رویت
رویت ، ایوان موریس ؛  آینده سازان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭ر۸۶۳‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تشریح سیستم عصبی مرکزی
محمدی ، یوسف ؛  تهران شهرآب ؛ آینده سازان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۱‬,‭‌م۳۵۲‌ت‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای کلیه در کودکان و اختلالات آب و الکترولیت
نلسون ، والدو ؛  تهران آینده سازان   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۳۲۰‬,‭‌ن۶۳۸‌ب‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
سیناپسیس روانپزشکی کاپلان و سادوک ( ۱۹۹۴)، داروهای روانپزشکی و سایر درمانهای زیست شناختی
کاپلان ، هرولد ؛  تهران آینده سازان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۷۷‬,‭‌ک۱۱۵‌س‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر اصول ایمونولوژی رویت
رویت ، ایوان موریس ؛  تهران شهرآب ؛ آینده سازان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۱۸‬,‭ر۸۶۳‌م‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
زمینه روانشناسی هیلگارد
هیلگارد، ارنست روپیکوت ؛  تهران آینده سازان ؛ شهرآب   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تظاهرات اصلی و درمان بیماریها :اورژانسهای اطفال
تهران نور دانش ؛ شهر آب ؛ آینده سازان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۲۰۰‬,‭‌ت۵۹۶‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تظاهرات اصلی و درمان بیماریها، اورژانس های طب داخلی
تهران نور دانش ؛ شهر آب ؛ آینده سازان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۰۵‬,‭‌ت۵۹۶‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مبانی تغذیه و تغذیه درمانی
رابینسون ، جون ؛  تهران شهر آب ؛ آینده سازان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۱۴۵‬,‭ر۱۱۹‌م‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت و سلامت زنان ( یک راهنمای مصور)
کمل ، النا ؛  تهران شهر آب ؛ آینده سازان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۲۰۰‬,‭‌ک۷۱۹‌ب‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تظاهرات اصلی و درمان بیماریها، اورژانسهای زایمان و بارداری
تهران نوردانش ، شهرآب ، آینده سازان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۱۴۰‬,‭‌ت۵۹۶‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۰۵[ دو هزار و پنج :]بیماری های تنفس
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران شهر آب ؛ حیان ؛ ابا صالح ؛ آینده سازان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭WF‬,‭۱۴۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ، ایمونولوژی و روماتولوژی
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران حیان ؛ شهرآب ؛ اباصالح ؛ آینده سازان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭WD‬,‭۳۰۸‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
بیوتروریسم و مسمومیتها
هریسون ، تنسلی رلندولف ؛  تهران آینده سازان ؛ شهر آب   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭‍ه۲۲۸‌ب‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تظاهرات اصلی و درمان بیماریها :اورژانسهای طب اطفال
تهران شهرآب ، آینده سازان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۲۰۰‬,‭‌ت۵۹۶‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
غذاهای شفابخش
گرایمز، نیکولا ؛  تهران آینده سازان ؛ شهرآب   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۱۴۵‬,‭‌گ۲۹۴‌غ‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
کاملترین راهنمای روش های پیشگیری از حاملگی ( پاسخ به مسائل جنسی و زناشویی )
نخعی ، محمد ؛  تهران آینده سازان ؛ شهر آب   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۶۳۰‬,‭‌ن۳۶۱‌ک‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2