کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : آی‍ن‍ده‌ س‍ازان‌؛ ش‍ه‍ر آب‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ی‍ک‍روب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
آب‍س‍ت‍ن‍ی‌
ف‍وری‍ت‌ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - درم‍ان‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ م‍ج‍اری‌ ت‍ن‍ف‍س‍ی‌
ف‍وری‍ت‌ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ زن‍ان‌
ت‍غ‍ذی‍ه‌
پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از آب‍س‍ت‍ن‍ی‌ - روش‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
ن‍خ‍ع‍ی‌، م‍ح‍م‍د
راب‍ی‍ن‍س‍ون‌، ج‍ون‌
ه‍ری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ رل‍ن‍دول‍ف‌
ق‍ره‌خ‍ان‍ی‌، پ‍روی‍ز
ک‍م‍ل‌، ال‍ن‍ا
 
ناشر:
ش‍ه‍ر آب‌؛ آی‍ن‍ده‌ س‍ازان‌
آی‍ن‍ده‌ س‍ازان‌؛ ش‍ه‍ر آب‌
ن‍ور دان‍ش‌؛ ش‍ه‍ر آب‌؛ آی‍ن‍ده‌ س‍ازان‌
ش‍ه‍ر آب‌؛ ح‍ی‍ان‌ ؛ اب‍ا ص‍ال‍ح‌؛ آی‍ن‍ده‌ س‍ازان‌
آی‍ن‍ده‌ س‍ازان‌ ؛ ش‍ه‍ر آب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تظاهرات اصلی و درمان بیماریها :اورژانسهای اطفال
تهران نور دانش ؛ شهر آب ؛ آینده سازان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۲۰۰‬,‭‌ت۵۹۶‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تظاهرات اصلی و درمان بیماریها :اصول زایمان و بارداری
قره خانی ، پرویز ؛  تهران نور دانش ؛ شهر آب ؛ آینده سازان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۲۰۰‬,‭‌ق۵۹۵‌ت‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تظاهرات اصلی و درمان بیماریها، اورژانس های طب داخلی
تهران نور دانش ؛ شهر آب ؛ آینده سازان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۰۵‬,‭‌ت۵۹۶‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مبانی تغذیه و تغذیه درمانی
رابینسون ، جون ؛  تهران شهر آب ؛ آینده سازان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۱۴۵‬,‭ر۱۱۹‌م‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت و سلامت زنان ( یک راهنمای مصور)
کمل ، النا ؛  تهران شهر آب ؛ آینده سازان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۲۰۰‬,‭‌ک۷۱۹‌ب‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۰۵[ دو هزار و پنج :]بیماری های تنفس
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران شهر آب ؛ حیان ؛ ابا صالح ؛ آینده سازان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭WF‬,‭۱۴۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بیوتروریسم و مسمومیتها
هریسون ، تنسلی رلندولف ؛  تهران آینده سازان ؛ شهر آب   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭‍ه۲۲۸‌ب‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کاملترین راهنمای روش های پیشگیری از حاملگی ( پاسخ به مسائل جنسی و زناشویی )
نخعی ، محمد ؛  تهران آینده سازان ؛ شهر آب   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۶۳۰‬,‭‌ن۳۶۱‌ک‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک