کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ - روش‍ه‍ا
ع‍ف‍ون‍ت‌ه‍ای‌ ب‍اک‍ت‍ری‍ای‍ی‌
م‍ی‍ک‍رب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
آب‍س‍ت‍ن‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌
پ‍رت‍وش‍ن‍اس‍ی‌
داروش‍ن‍اس‍ی‌ - راه‍ن‍م‍اه‍ا
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ غ‍دد درون‌ ری‍ز
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌
خ‍ون‌ - ت‍ج‍زی‍ه‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ای‍م‍ون‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
داروش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌
ارت‍وپ‍دی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ خ‍ون‌
اورول‍وژی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ م‍ج‍اری‌ ت‍ن‍ف‍س‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ک‍ب‍د
پ‍رس‍ت‍اری‌ - س‍ازم‍ان‌ و م‍دی‍ری‍ت‌
م‍ع‍ای‍ن‍ه‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌
 
پدیدآور:
ج‍اوت‍ز، ارن‍س‍ت‌
ت‍رن‍ر، راب‍رت‌
ک‍ات‍زون‍گ‌، ب‍رت‍رام‌
راب‍ی‍ن‍ز، اس‍ت‍ن‍ل‍ی‌ ل‍ئ‍ون‍ارد
آدام‍ز، ج‍ان‌ ک‍راف‍ورد
وی‍ل‍ی‍ام‍ز، ج‍ان‌ وی‍ت‌ ری‍ج‌
وان‍در س‍ال‍م‌، ت‍ام‍س‌
س‍ات‍ون‌، دی‍وی‍د
وات‍ک‍ی‍ن‍ز، ج‍ان‌ گ‍روور
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
ق‍اب‍ل‍ج‍و، م‍ن‍ی‍ژه‌
اس‍م‍ی‍ت‌، دون‍ال‍د ری‍ج‍وی‌
 
ناشر:
آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
بارداری و زایمان ویلیامز
ویلیامز، جان ویت ریج ؛  تهران آینده سازان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۲۰۰‬,‭و۹۵۳‌ب‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
عفونتهای باکتریال از کتاب اصول طب داخلی هاریسون ۱۹۹۱
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران آینده سازان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۲۰۰‬,‭.‍ه ۲۲۸‌ع‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول ارتوپدی آدامز
آدامز، جان کرافورد ؛  [تهران ] آینده سازان   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۱۶۸‬,‭آ۲۵۲‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اورولوژی اسمیت
اسمیت ، دونالد ریجوی ؛  تهران آینده سازان   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۵۳۷‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کلینیکال فارماکولوژی
کاتزونگ ، برترام ؛  تهران آینده سازان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭‌ک۱۲۳‌ک‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای دارویی
سازمان بهداشت جهانی ؛  [تهران ] آینده سازان   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۲۲‬,‭‌س۱۵۸ر‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
میکروبیولوژی جاوتز( ۱)
جاوتز، ارنست ؛  تهران آینده سازان   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭‌ج۲۱۹‌م‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد مهارتهای مدیریت در خدمات پرستاری
قابلجو، منیژه ؛  [تهران ] آینده سازان   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۲۰‬,‭‌ق۱۱۳‌ک‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ۱۹۹۱ ، بیماریهای قلب و عروق به ضمیمه پیش آزمونهای بیماریهای قلب و عروق
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  [تهران ] آینده سازان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
چکیده پاتولوژی [ رابینز]
رابینز، استنلی لئونارد ؛  تهران آینده سازان   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۴‬,‭ر۱۱۸‌چ‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اصول گرفتن شرح حال و معاینه بالینی
ترنر، رابرت ؛  [تهران ] آینده سازان   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۰۵‬,‭‌ت۵۲۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
خود آموز گازهای خون شریانی )SGBA(
واتکینز، جان گروور ؛  [تهران ] آینده سازان   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۴۵۰‬,‭و۱۲۲‌خ‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اطلس روشهای عملی در بالین بیمار
واندر سالم ، تامس ؛  [تهران ] آینده سازان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۰۰‬,‭و۳۱۵‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای دستگاه تنفس هاریسون ۹۱
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران آینده سازان   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WF‬,‭۱۴۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ب‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
رادیولوژی و تصویربرداری جهت دانشجویان پزشکی
ساتون ، دیوید ؛  [تهران ] آینده سازان   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WN‬,‭۱۰۰‬,‭‌س۱۱۸ر‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای کبد و مجاری صفراوی و پانکراس هاریسون ۱۹۹۱
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  [تهران ] آینده سازان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۷۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ب‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای دستگاه گوارش هاریسون ۹۱ به ضمیمه پیش آزمونهای بیماریهای دستگاه گوارش و کبد و مجاری صفراوی
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  [تهران ] آینده سازان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۱۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ب‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ، اختلالات دستگاه ایمنی و روماتولوژی
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  [تهران ] آینده سازان   ، [۱۳۷۰]
شماره راهنما: ‭WD‬,‭۳۰۸‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ، بیماریهای خون و لنفومها، به ضمیمه اطلس رنگی و پیش آزمونهای )stseterP( بیماریهای خون
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران آینده سازان   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۱۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ۱۹۹۱ بیماریهای غدد درون ریز اختلالات استخوان و متابولیسم مواد معدنی
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  [تهران ] آینده سازان   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WK‬,‭۱۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2