کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : آن‍اطب‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍راق‍ب‍ت‌ وی‍ژه‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
ن‍ظام‌ ه‍ای‌ اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
والاش‌، ج‍ک‍س‌ ب‍رت‍ون‌
دروی‍ش‌، آس‍ی‍ه‌
ورک‍ل‍ن‌، ت‍رزه‌ م‌.
 
ناشر:
آن‍اطب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تفسر تست های تشخیص والاش
والاش ، جکس برتون ؛  تهران آناطب   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۲۵‬,‭و۲۴۲‌ت‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فناوری اطلاعات در علوم پزشکی ، برای رشته های علوم پزشکی ، پیراپزشکی ، پرستاری و مامایی
درویش ، آسیه ؛  تهران آناطب   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭W‬,‭۶ن‌/،۵۵/،۲۶‬,‭د۴۹۱‌ف‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه جامع مراقبت های ویژه نوزادان [ )UCIN( ان .آی .سی .یو]
ورکلن ، ترزه م . ؛  تهران آناطب   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۳۶۶‬,‭و۵۴۸د‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک