کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‌ آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - روش‍ه‍ا
م‍ی‍ک‍رب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
پ‍رت‍ون‍گ‍اری‌ - روش‍ه‍ا
آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - اخ‍ت‍ص‍ارات‌
اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌
آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - اطل‍س‌ه‍ا
 
پدیدآور:
اس‍پ‍ک‍ت‍ور، وال‍ت‍ر گ‍راه‍ام‌
ک‍اس‍ت‍ل‍و، ت‍ی‍م‍وت‍ی‌
ک‍ات‍رن‌، رم‍زی‌
راب‍ی‍ن‍ز، اس‍ت‍ن‍ل‍ی‌ ل‍ئ‍ون‍ارد
ان‍درس‍ن‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ آرن‍ول‍د داگ‍لاس‌
ف‍ی‍ش‌، ف‍ران‍ک‌ ج‍ی‍م‍ز
ح‍م‍زه‌ای‌، م‍ن‍ص‍ور
ک‍وران‌
ک‍ام‍پ‍ت‍ون‌، ک‍ارول‍ی‍ن‌
ت‍ی‍ت‍ز، ن‍ورب‍رت‌
ک‍وم‍ار، وی‍ن‍ی‌
ب‍ی‌ک‍ر، ک‍ل‌
ک‍ل‍ی‍ف‍ورد، م‍ارگ‍رت‌
م‍ی‍رب‍د، پ‍روی‍ن‌
ام‍ام‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
دان‍ش‌ پ‍ژوه‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍ان‍ش‍ن‍اس‍ی‌؛ م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‌
چ‍ه‍ر
آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌
آزاده‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ی‍ث‍م‌ ت‍م‍ار
وزارت‌ ب‍ه‍داری‌
ذوق‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‌ پ‍ژوه‌
م‌. ص‍دی‍ق‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی پایه ( عمومی )
کومار، وینی ؛  تهران موسسه انتشارات جهانشناسی ؛ موسسه انتشارات پزشکی ایران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۴‬,‭‌ک۸۵۸آ‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کلینیکال پاتولوژی مباحثی از بیوشیمی بالینی
تیتز، نوربرت ؛  تهران دانش پژوه   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۹۰‬,‭‌ت۹۳۲‌ک‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اطلس رنگی آسیب شناسی و بیماریهای دهان و دندان
بی کر، کل ؛  انتشارات معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۱۷‬,‭‌ب۹۵۱‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
میکروبیولوژی و پاتولوژی
حمزه ای ، منصور ؛  وزارت بهداری   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭‌ح۸۱۹‌م‬,‭۱۳۶۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پایه آسیب شناسی بیماریها
کاترن ، رمزی ؛  ذوقی   ،
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۴‬,‭ر۱۲۲‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی روانی بالینی
فیش ، فرانک جیمز ؛  تبریز ذوقی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف۹۶۵آ‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
پایه آسیب شناختی بیماریها[ رابینز]
رابینز، استنلی لئونارد ؛  تهران چهر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۴‬,‭ر۱۱۸‌پ‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی نابهنجاری
کاستلو، تیموتی ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌ک۱۷۵ر‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
چکیده پاتولوژی [ رابینز]
رابینز، استنلی لئونارد ؛  تهران آینده سازان   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۴‬,‭ر۱۱۸‌چ‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تکنیک پاتولوژی
میربد، پروین ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۲۵‬,‭‌م۹۲۸‌ت‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
سیناپسیس پاتولوژی
اندرسن ، ویلیام آرنولد داگلاس ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۴‬,‭‌ف‍لا۸۷۱‌س‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی عمومی
امامی ، حسین ؛  اصفهان انتشارات میثم تمار   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۴‬,‭‌ف‍لا۷۶۷آ‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اطلس رنگی آسیب شناسی
کوران ؛  تهران چهر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۱۷‬,‭‌ک۷۹۴‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اصول پاتولوژی عمومی
رابینز، استنلی لئونارد ؛  [تهران ] انتشارات دانش پژوه   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۴‬,‭ر۱۱۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
پایه آسیب شناسی بیماریها
رابینز، استنلی لئونارد ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۴‬,‭ر۱۱۸‌پ‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
پایه آسیب شناسی بیماریها
رابینز، استنلی لئونارد ؛  تبریز ذوقی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۴‬,‭ر۱۱۸‌پ‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
پاتولوژی عمومی
اسپکتور، والتر گراهام ؛  تهران چهر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۴‬,‭‌س۳۱۱‌پ‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
پایه آسیب شناسی بیماریها، خودآموز و مرور
کامپتون ، کارولین ؛  م . صدیق   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۱۸‬,‭‌ک۲۶۸‌پ‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
پایه آسیب شناسی بیماریها
رابینز، استنلی لئونارد ؛  تهران چهر   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۴‬,‭ر۱۱۸‌پ‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تکنیکهای رادیوگرافی در رابطه با پاتولوژی
کلیفورد، مارگرت ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭WN‬,‭۲۰۰‬,‭‌ک۶۶۷‌ت‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9