کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آس‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آس‍م‌ - پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌
آس‍م‌ - در ب‍زرگ‍س‍ال‍ی‌
اخ‍ت‍لالات‌ خ‍واب‌
آس‍م‌
آس‍م‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
آس‍م‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ م‍ج‍اری‌ ت‍ن‍ف‍س‍ی‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
آس‍م‌ - آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍ام‍ران‌، س‍اس‍ان‌
ک‍وش‍ا، ع‍ل‍ی‌
ص‍ن‍اع‍ی‌، آرش‌
اس‍ک‍وگ‍ی‍ن‌، چ‍ارل‍ز
ت‍ری‍ش‍ا، وار
پ‍ورف‍ه‍ی‍م‍ی‌، اف‍ش‍ی‍ن‌
م‍ع‍ی‍ن‌، م‍ص‍طف‍ی‌
ک‍ام‍ی‍اب‌، ک‍ام‍ب‍ی‍ز
ش‍اه‌ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ال‍ه‍ام‌
ص‍ادق‍ی‌ب‍روج‍ردی‌، ره‍ا
ق‍دم‌ل‍ی‌، پ‍روی‍ز
ک‍لارک‌، ت‍ای‍م‌
وای‍ن‌اش‍ت‍ای‍ن‌، آل‍ن‌ م‌.
دش‍ت‌ ب‍زرگ‌، اح‍م‍د
 
ناشر:
س‍ارا
ص‍دوق‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌، درم‍ان‍ی‌ گ‍ی‍لان‌. م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌؛۱۰۸۲
ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍ات‍ون‌
چ‍ه‍ر
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
رس‍ال‍ت‌
زن‍گ‍ان‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کنترل و درمان موثر آسم
کلارک ، تایم ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭WF‬,‭۵۵۳‬,‭‌ک۶۱۶‌ک‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آسم و آلرژی برای راهنمائی بیماران و سایرافراد خانواده
واین اشتاین ، آلن م . ؛  تهران صدوق   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WF‬,‭۵۵۳‬,‭و۳۷۴آ‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روشهای درمان آسم در بزرگسالان
اسکوگین ، چارلز ؛  تبریز رسالت   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭WF‬,‭۵۵۳‬,‭‌ف‍لا۵۲۶ر‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
چرا کودکان به آسم مبتلا میشوند؟
انتشارات خاتون   ،
شماره راهنما: ‭WF‬,‭۵۵۳‬,‭‌چ۳۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
آسم در بزرگسالان و بررسی مواردی از بیماران در بیمارستان شهدای هفتم تیرتهران
کامیاب ، کامبیز ؛  دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشکده پزشکی دانشکده پزشکی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ۱۷۴پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
مروری برارتباط بین آسم برونشیال ورفلوی گاستروازوفاژیال
پورفهیمی ، افشین ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ۲۲۰پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
تازه های آسم در بزرگسالان
کامران ، ساسان ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ۲۲۷پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی سن و جنس دربیماران بستری شده مبتلا به آسم در بیمارستانهای کرمانشاه
دشت بزرگ ، احمد ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ۲۹۷پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تعدادی از ریسک فاکتورهای موثر در بروز آسم در یکصد کودک مبتلا به آسم در کرمانشاه
صناعی ، آرش ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۷۶۷پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مبانی آسم کودکان ، تشخیص ، درمان و راهنمایی بیماران
کوشا، علی ؛  زنجان زنگان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۲۸۰‬,‭‌ک۸۲۷‌م‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی و پیش گیری از آسم
رشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی گیلان . معاونت پژوهشی ؛۱۰۸۲   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WF‬,‭۵۵۳‬,‭‌ف‍لا۳۹۱‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آسم کودکان
قدم لی ، پرویز ؛  تهران سارا   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WF‬,‭۵۵۳‬,‭‌ق۴۴۸آ‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی شیوع و شدت علائم آسم در دانش آموزان مقاطع ابتدایی و راهنمایی شهر کرمانشاه در سال ۱۳۸۶
صادقی بروجردی ، رها ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۵۱۸پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی فراوانی اختلالات خواب در مبتلایان به آسم مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی امام رضا( ع )در سال ۱۳۸۶
شاه حسینی ، الهام ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۵۱۷پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آسم
تریشا، وار ؛  مشهد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭WF‬,‭۵۵۳‬,‭‌ت۵۵۳آ‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آسم ( علوم پایه و بالینی )
معین ، مصطفی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WF‬,‭۵۵۳‬,‭‌م۶۸۱آ‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک