کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : آزاده‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍اس‍ت‍ل‍و، ت‍ی‍م‍وت‍ی‌
ک‍اپ‍لان‌، ه‍رول‍د
 
ناشر:
آزاده‌؛ ذوق‍ی‌
آزاده‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
چکیده روانپزشکی بالینی
کاپلان ، هرولد ؛  تهران آزاده ؛ ذوقی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌ک۱۱۵‌چ‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری U.C.C اختلالات عروق کرونر و اصول مراقبتهای ویژه قلبی
[تهران ] آزاده   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۵۲‬,‭‌پ۳۴۵‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی نابهنجاری
کاستلو، تیموتی ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌ک۱۷۵ر‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
چکیده روانپزشکی بالینی
کاپلان ، هرولد ؛  تبریز آزاده   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌ک۱۱۵‌چ‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
چکیده روانپزشکی بالینی
کاپلان ، هرولد ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌ک۱۱۵‌چ‌پ‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک