کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : آرت‍ی‍ن‌ طب‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍ه‍وش‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ - پ‍رس‍ش‌ ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ف‍وری‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ای‍م‍ون‍ول‍وژی‍ک‍ی‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
ب‍ی‍م‍ای‌ ه‍ای‌ ارث‍ی‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ن‍وزادان‌
ج‍راح‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - پ‍رس‍ش‍ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ زن‍ان‌
ش‍ک‍س‍ت‍گ‍ی‌ ه‍ا - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
ج‍راح‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
م‍س‍م‍وم‍ی‍ت‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ واگ‍ی‍ر -در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
خ‍ون‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ص‍ف‍ری‌، س‍ع‍ی‍د
راک‍وود، چ‍ارل‍ز
ن‍واک‌، ام‍ی‍ل‌
ت‍ق‍دس‍ی‌ ن‍ژاد، ف‍خ‍رال‍دی‍ن‌
ن‍ل‍س‍ون‌، وال‍دو ام‍رس‍ون‌
آگ‍اه‌، م‍ه‍وش‌
ه‍ن‍ری‌، ج‍ان‌ ب‍رن‍ارد
ح‍ق‌ پ‍رس‍ت‌، م‍ح‍م‍دص‍ادق‌
اح‍م‍دی‌ آم‍ل‍ی‌، ه‍ادی‌
ف‍لاح‌، ش‍ه‍رزاد
ن‍ل‍س‍ون‌، وال‍دوام‍رس‍ون‌
ش‍وارت‍ز، س‍ی‍م‍ور
ن‍ل‍س‍ون‌:، وال‍دوام‍رس‍ون‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر؛ آرت‍ی‍ن‌ طب‌
ع‍ل‍وم‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر؛ آرت‍ی‍ن‌ طب‌
آرت‍ی‍ن‌ طب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7      
1  
کتاب فارسی
 
 
سم شناسی بالینی و مسمومیت ها، تشخیص و درمان
تقدسی نژاد، فخرالدین ؛  تهران علوم کامپیوتر؛ آرتین طب   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۶۰۰‬,‭‌ت۶۳۸‌س‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول جراحی شوارتز ۲۰۱۰[ دوهزارو ده ]
شوارتز، سیمور ؛  تهران موسسه انتشاراتی علوم کامپیوتر؛ آرتین طب   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۰۰‬,‭‌ش ۶۹۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب کودکان نلسون ۲۰۱۱[ دو هزار ویازده ]
نلسون ، والدو امرسون ؛  تهران علوم کامپیوتر؛ آرتین طب   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۰‬,‭‌ن۶۳۸‌م‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بیماری های پوست نلسون ۲۰۱۱[ دوهزارویازده ]
نلسون ، والدوامرسون ؛  تهران آرتین طب   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۲۶۰‬,‭‌ن۶۳۸‌ب‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
هماتولوژی ، انعقاد و طب انتقال خون
هنری ، جان برنارد ؛  تهران آرتین طب   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۴۰۰‬,‭‍ه۷۳۹‍ه‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
شکستگی های اطفال و بزرگسالان راکوود
راکوود، چارلز ؛  تهران آرتین طب   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۱۷۵‬,‭ر۲۵۳‌ش‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
سوالات بورد و ارتقای جراحی با پاسخ تشریحی ۱۳۸۰-۸۸
احمدی آملی ، هادی ؛  تهران علوم کامپیوتر؛ آرتین طب   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۲/،۱۸‬,‭‌ف‍لا۲۸۴‌س‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات جراحی ویژه امتحانات دستیاری و پیش کارورزی
احمدی آملی ، هادی ؛  تهران آرتین طب   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۲/،۱۸‬,‭‌ف‍لا۲۸۴‌م‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
بیماری های ایمونولوژی ، آلرژی ،روماتولوژی نلسون ۲۰۱۱[ دو هزار و یازده ]
نلسون ، والدو امرسون ؛  تهران آرتین طب   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۳۵‬,‭‌ن ۶۳۸‌ب‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
بیماری های نوزادان نلسون ۲۰۱۱[ دو هزار و یازده ]
نلسون ، والدو امرسون ؛  تهران آرتین طب   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۴۲۰‬,‭‌ن۶۳۸‌ب‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای زنان برک ونواک ۲۰۱۲[ دو هزار و دوازده ]
نواک ، امیل ؛  تهران آرتین طب   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۱۴۰‬,‭‌ن۶۷۴‌ب‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
بیماری های دستگاه گوارش نلسون ۲۰۱۱[ دو هزار و یازده ]
نلسون ، والدو امرسون ؛  تهران آرتین طب   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۳۱۰‬,‭‌ن۶۳۸‌ب‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
بیماری های عفونی نلسون ۲۰۱۱[ دوهزار یازده ]
نلسون ، والدو امرسون ؛  تهران آرتین طب   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۱۰۰‬,‭‌ن۶۳۸‌ب‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مروری تشریحی بر سوالات ۳ دوره اخیراتفاقات ( ۱۳۸۹-۱۳۸۷ )دانشنامه /گواهی نامه تخصصی بیهوشی
آگاه ، مهوش ؛  تهران آرتین طب   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۲۱۸‬,‭آ۶۷۸‌م‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
بیماری های کودک بدحال نلسون ۲۰۱۱[ دوهزارو یازده ]
نلسون :، والدوامرسون ؛  تهران آرتین طب   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۲۰۵‬,‭‌ن۶۳۸‌ب‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
گزینه برتر آزمون جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی شهریور۹۰
حق پرست ، محمدصادق ؛  تهران آرتین طب   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭W‬,‭۲/،۱۸‬,‭‌ح۶۶۷‌گ‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
سوالات علوم پابه پزشکی و دندانپزشکی اسفند ۹۰ با پاسخ تشریحی
تهران آرتین طب   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭W‬,‭۲/،۱۸‬,‭‌س۷۸۸‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی آزمون دانشنامه تخصصی بورد شهریور ۹۰ بیماری های کودکان
فلاح ، شهرزاد ؛  تهران آرتین طب   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۲/،۱۸‬,‭‌ف۸۲۶‌م‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آزمون دانشنامه تخصیصی (بورد)جراجی شهریور۹۰
صفری ، سعید ؛  تهران آرتین طب   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۲/،۱۸‬,‭‌ص۷۲۳آ‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
بیماری های ژنتیک ، نلسون ۲۰۱۱[ دوهزارو یازده ]
نلسون ، والدوامرسون ؛  تهران آرتین طب   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۲۰۰‬,‭‌ن۶۳۸‌ب‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7