کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : آرت‍ی‍ن‌ طب‌؛ ح‍ی‍دری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍راق‍ب‍ت‌ وی‍ژه‌
واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌
م‍ع‍ای‍ن‍ه‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌
 
پدیدآور:
ف‍ی‍ن‍ک‌، م‍ی‍چ‍ل‌ پ‍ی‌
دورل‍ن‍د، وی‍ل‍ی‍ام‌ ال‍گ‍زان‍در ن‍ی‍وم‍ن‌
ب‍ی‍ت‍س‌، ب‍ارب‍ارا
 
ناشر:
ح‍ی‍دری‌؛ آرت‍ی‍ن‌ طب‌
آرت‍ی‍ن‌ طب‌؛ ح‍ی‍دری‌
آرت‍ی‍ن‌ طب‌ ؛ ح‍ی‍دری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ پزشکی دورلند
دورلند، ویلیام الگزاندر نیومن ؛  تهران آرتین طب ؛ حیدری   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۳‬,‭د۷۵۲‌ف‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه کامل فصول منتخب مراقبت های ویژه فینک ۲۰۱۷
فینک ، میچل پی ؛  تهران آرتین طب ؛ حیدری   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭WX‬,‭۲۱۸‬,‭‌ف۹۹۳‌ت‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای معاینات بالینی و گرفتن شرح حال باربارا بیتز۲۰۱۷
بیتس ، باربارا ؛  تهران حیدری ؛ آرتین طب   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۰۵‬,‭‌ب۹۱۸ر‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال باربارا بیتز۲۱۰۷
بیتس ، باربارا ؛  تهران آرتین طب ؛ حیدری   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۰۵‬,‭‌ب۹۱۸‌م‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک