کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : آدام‍ز، ج‍ان‌ ک‍راف‍ورد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ک‍س‍ت‍گ‍ی‌ اس‍ت‍خ‍وان‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - چ‍ک‍ی‍ده‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ش‍ک‍س‍ت‍گ‍ی‌ اس‍ت‍خ‍وان‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ش‍ک‍س‍ت‍گ‍ی‌ اس‍ت‍خ‍وان‌
ارت‍وپ‍دی‌
 
پدیدآور:
آدام‍ز، ج‍ان‌ ک‍راف‍ورد
اح‍م‍دی‌ ج‍زی‌، ک‍ام‍ران‌
اس‍م‍ی‍ت‌، دون‍ال‍د ری‍ج‍وی‌
 
ناشر:
ارج‍م‍ن‍د
س‍م‍اط
ن‍ص‍ای‍ح‌
ج‍ع‍ف‍ری‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ردا
آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌
ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
ش‍ه‍رآب‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ع‍ف‍ری‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول شکستگی ها
آدامز، جان کرافورد ؛  تهران شهرآب   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۱۷۵‬,‭آ۲۵۲‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول ارتوپدی آدامز
آدامز، جان کرافورد ؛  [تهران ] آینده سازان   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۱۶۸‬,‭آ۲۵۲‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول شکستگی ها و ارتوپدی
آدامز، جان کرافورد ؛  تهران ؛ کرج انتشارات جعفری   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۱۷۵‬,‭آ۲۵۲‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
چکیده شکستگیها و ارتوپدی آدامز
آدامز، جان کرافورد ؛  تهران سماط   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۱۶۸‬,‭آ۲۵۲‌چ‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
چکیده پزشکی :شکستگیها( آدامز۱۹۹۹) ، ارتوپدی ( آدامز۱۹۹۵) ، ارولوژی ( اسمیت ۱۹۹۵)
آدامز، جان کرافورد ؛  تهران تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۰۰‬,‭آ۲۵۲‌چ‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول شکستگی ها و آسیب های مفصلی ( ۱۹۹۹)
آدامز، جان کرافورد ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۱۷۵‬,‭آ۲۵۲‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اصول شکستگی ها و ارتوپدی
آدامز، جان کرافورد ؛  تهران جعفری   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۱۷۵‬,‭آ۲۵۲‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
شکستگیها و ارتوپدی ( آدامز۲۰۰۱-۹۹[ ) نودونه - دوهزارویک ]
آدامز، جان کرافورد ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۱۷۵‬,‭آ۲۵۲‌ش‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اصول ارتوپدی آدامز ۲۰۰۱[ دوهزار و یک ]
آدامز، جان کرافورد ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۱۶۸‬,‭آ۲۵۲‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
شکستگی ها و ارتوپدی [ آدامز :]مجموعه پاسخهای تشریحی به پرسشهای تفکیکی ، براساس منابع اعلام شده توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
آدامز، جان کرافورد ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۲/،۱۸‬,‭آ۲۵۲‌ش‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اصول ارتوپدی آدامز ۲۰۰۱[ دو هزار و یک ]
آدامز، جان کرافورد ؛  [تهران ] نصایح   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۱۶۸‬,‭آ۲۵۲‌ف‍لا‌پ‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ارتوپدی و شکستگی ( آدامز۲۰۰۱[ ) دوهزارویک ]
احمدی جزی ، کامران ؛  تهران فرهنگ فردا   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۱۶۸‬,‭‌ف‍لا۲۸۵‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
چکیده پزشکی :اورولوژی ( اسمیت )، شکستگیها و ارتوپدی آدامز
اسمیت ، دونالد ریجوی ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۵۳۷‌چ‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اصول شکستگی های آدامز۲۰۰۷[ دو هزار و هفت ]
آدامز، جان کرافورد ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۱۷۵‬,‭آ۲۵۲‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اصول شکستگی ها و آسیب های مفصلی
آدامز، جان کرافورد ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۱۷۵‬,‭آ۲۵۲‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اصول ارتوپدی آدامز ۲۰۱۰[ دو هزار و ده ]
آدامز، جان کرافورد ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۱۶۸‬,‭آ ۲۵۲‌ف‍لا ‌ق‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک