کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : آب‍ن‍وس‌؛ ص‍ب‍ورا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍پ‍رس‍ت‍اری‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
م‍راق‍ب‍ت‌ وی‍ژه‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌ - پ‍رس‍ش‌ ه‍ای‌ ام‍ت‍ج‍ان‍ی‌
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ - پ‍رس‍ش‌ ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ک‍ال‍ب‍د ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ای‌
ب‍از زن‍ده‌ س‍ازی‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
م‍س‍م‍وم‍ی‍ت‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ف‍وری‍ت‌ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
پدیدآور:
گ‍ری‌، ه‍ن‍ری‌
ص‍لاح‌ زه‍ی‌، ه‍دای‍ت‌ ال‍ل‍ه‌
ت‍ق‍دس‍ی‌ ن‍ژاد، ف‍خ‍رال‍دی‍ن‌
ت‍اون‍زن‍د، م‍ری‌
ن‍اروی‍ی‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌
خ‍ان‍ی‌، وی‍دا
 
ناشر:
آب‍ن‍وس‌؛ ص‍ب‍ورا
آب‍ن‍وس‌ ؛ ص‍ب‍ورا
آب‍ن‍وس‌؛ ص‍ب‍ورا؛ ن‍ه‍ض‍ت‌ پ‍وی‍ا؛آن‍اطب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مروری سریع و کامل بر مبانی [ RPC سی .پی .آر ].نوزادان
نارویی ، سلیمان ؛  تهران آبنوس ؛ صبورا   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۰‬,‭‌ن۱۴۸‌م‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول مراقبت های پرستاری ویژه در پیوند کلیه
خانی ، ویدا ؛  تهران آبنوس ؛ صبورا؛ نهضت پویا؛آناطب   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۴‬,‭‌خ۲۷۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص های پرستاری در اختلالات روانی
تاونزند، مری ؛  تهران آبنوس ؛ صبورا   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۴۹‬,‭‌ت۲۷۷‌ت‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی گری ۲۰۰۵[ دو هزار و پنج ]برای دانشجویان
گری ، هنری ؛  تهران آبنوس ؛ صبورا   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭‌گ۳۹۱آ‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
رویکرد بالینی به بیماران اورژانس
تهران آبنوس ؛ صبورا   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۰۵‬,‭ر۸۶۳‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
هزار نکته در هزار تست پرستاری بهداشت جامعه
صلاح زهی ، هدایت الله ؛  تهران آبنوس ؛ صبورا   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۲/،۱۸‬,‭‌ص۷۷۹-‍ه‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
هزار نکته در هزارتست پرستاری ویژه
صلاح زهی ، هدایت الله ؛  تهران آبنوس ؛ صبورا   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۲/،۱۸‬,‭‌ص۷۷۹‍ه‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
سم شناسی بالینی و مسمومیت ها، تشخیص و درمان
تقدسی نژاد، فخرالدین ؛  تهران آبنوس ؛ صبورا   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۶۰۰‬,‭‌ت۶۳۸‌س‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک