کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آب‍س‍ت‍ن‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ام‍ای‍ی‌
آب‍س‍ت‍ن‍ی‌
ت‍ن‍ظی‍م‌ خ‍ان‍واده‌ - آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌ - ای‍ران‌
پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از آب‍س‍ت‍ن‍ی‌ - روش‍ه‍ا
ت‍ن‍ظی‍م‌ خ‍ان‍واده‌ - روش‍ه‍ا
ت‍ن‍ظی‍م‌ خ‍ان‍واده‌ - راه‍ن‍م‍اه‍ا
م‍ام‍ای‍ی‌ - راه‍ن‍م‍اه‍ا
داروه‍ا
ت‍ن‍ظی‍م‌ خ‍ان‍واده‌
 
پدیدآور:
آگ‌، ال‍ی‍زاب‍ت‌
ری‍چ‍ارد
ه‍ی‍ل‍م‍ن‌
ق‍رب‍ان‍ی‌، ش‍ک‍وه‌
وی‍ل‍ی‍ام‍ز، ج‍ان‌ وی‍ت‌ ری‍ج‌
ع‍ل‍وی‌ ن‍ائ‍ی‍ن‍ی‌، م‍ه‍وش‌
م‍درس‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ح‍ی‍درپ‍ور، ف‍ری‍دون‌
م‍ح‍ی‍ط، ب‍ه‍رام‌
س‍ع‍ی‍دی‌، ک‍ی‍ان‍دخ‍ت‌
ص‍راطی‌ ن‍وری‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
ای‍س‍ت‍م‍ن‌، ن‍ی‍ک‍ل‍س‍ون‌ ج‍وزف‌
ن‍ی‍س‍وان‍در، ک‍ن‍ت‌
روش‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ارج‍م‍ن‍د
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ح‍ی‍ان‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ خ‍ان‍واده‌ وزارت‌ ب‍ه‍داری‌
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ب‍ه‍داش‍ت‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ زن‍ج‍ان‌
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ و درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
چ‍ه‍ر
ه‍دای‍ت‌
اش‍ارت‌
م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ اداره‌ ک‍ل‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌، ب‍ه‍داش‍ت‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ خ‍ان‍واده‌؛ ص‍ن‍دوق‌ ک‍ودک‍ان‌ س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د (ی‍ون‍ی‍س‍ف‌)
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ خ‍ان‍واه‌ وزارت‌ ب‍ه‍داری‌ و ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌
آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌
ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌
ن‍وب‍ل‌
از ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ خ‍ان‍واده‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌
پ‍ی‍ام‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
بارداری و زایمان ویلیامز
ویلیامز، جان ویت ریج ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۲۰۰‬,‭و۹۵۳‌ب‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای سریع ، اجرای مراقبتهای معمول در درمانگاههای پره ناتال
مدرس ، علیرضا ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۲۲‬,‭‌م۴۱۲ر‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بارداری و زایمان ویلیامز
ویلیامز، جان ویت ریج ؛  تهران آینده سازان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۲۰۰‬,‭و۹۵۳‌ب‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
وازکتومی ، روشی مناسب برای پیشگیری از بارداری
روشنی ، علی ؛  رشت هدایت   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۷۸۰‬,‭ر۸۳۵و‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی داروها در حاملگی
حیدرپور، فریدون ؛  جهاد دانشگاهی زنجان   ،
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۵۵‬,‭‌ح۹۳۹ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آبستنی و زایمان
هیلمن ؛  تهران پیام   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۲۰۰‬,‭.‍ه۹۶۷آ‬,‭۱۳۵۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملی تنظیم خانواده
ریچارد ؛  ارجمند   ، ۱۳۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
روشهای جلوگیری از حاملگی با ریرو اسپرم کش و نقش آن در تنظیم خانواده
سازمان بهداشت جهانی ؛  معاونت پژوهشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، سازمان جهانی بهداشت   ،
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۶۳۰‬,‭‌س۱۵۸ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
روشهای جلوگیری از حاملگی تزریقی و نقش آنها در تنظیم خانواده
سازمان بهداشت جهانی ؛  [تهران ] معاونت پژوهشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، سازمان جهانی بهداشت   ،
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۶۳۰‬,‭‌س۱۵۸ور‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
روش های جلوگیری از آبستنی
صراطی نوری ، محمد علی ؛  تبریز نوبل   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۶۳۰‬,‭‌ص۵۸۵ر‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
در انتظار مادر شدن
ایستمن ، نیکلسون جوزف ؛  تهران فرانکلین   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۲۰۰‬,‭‌ف‍لا۹۷۵د‬,‭۱۳۵۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
باروری انسان ، کتابی برای همه شامل :روشهای علمی و پیشرفتهای جلوگیری از حاملگی علل درمان نازائی - اشکالات جنسی
قربانی ، شکوه ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۵۶۵‬,‭‌ق۵۵۱‌ب‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
قرصهای جلوگیری از حاملگی
محیط، بهرام ؛  از انتشارات بهداشت و تنظیم خانواده   ،
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۶۳۰‬,‭‌م۳۷۲‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تنظیم خانواده طبیعی ، راهنمای مراکز تنظیم خانواده
سازمان بهداشت جهانی ؛  [تهران ] معاونت پژوهشی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی   ، ۱۳۷۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
باروری انسان روشهای عملی جلوگیری از حاملگی ، علل و درمان نازائی و اشکالات جنسی
قربانی ، شکوه ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۶۳۰‬,‭‌ق۵۵۱‌ب‬,‭۱۳۶۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
راههای مختلف جلوگیری از حاملگی
سعیدی ، کیاندخت ؛  [تهران ] انتشارات جمعیت و تنظیم خانواده وزارت بهداری   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۶۳۰‬,‭‌س۵۷۳ر‬,‭۱۳۵۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
چگونه میتوان از حاملگی های ناخواسته جلوگیری کرد
علوی نائینی ، مهوش ؛  [تهران ] انتشارات جمعیت و تنظیم خانواه وزارت بهداری و بهزیستی   ، ۱۳۳۵
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۶۳۰‬,‭‌ع۸۳۴‌چ‬,‭۱۳۳۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فرزندآوری ، تنظیم خانواده
آگ ، الیزابت ؛  تهران شرکت سهامی کتابهای جیبی ؛ با همکاری انتشارات فرانکلین   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه آموزشی جمعیت و تنظیم خانواده
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ؛  [تهران ] معاونت امور بهداشتی اداره کل تغذیه ، بهداشت و تنظیم خانواده ؛ صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف )   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مامایی ، تشخیص و درمان
نیسواندر، کنت ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۱۶۰‬,‭‌ن۹۱۸‌م‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9