کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : [۱۳۷۶]
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ب‌
س‍ن‍ک‍وب‌
م‍غ‍زاس‍ت‍خ‍وان‌
اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌ - ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ زب‍ان‍ی‌
س‍ل‌ - ع‍ل‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ف‍ارم‍اک‍وپ‍ه‌ - ای‍ران‌
م‍لان‍وم‌
ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ف‍ارس‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ل‍وزال‍م‍ع‍ده‌ - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ وب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
س‍رطان‌ م‍زوت‍ل‍ی‍وم‌
اث‍رات‌ م‍ت‍ق‍اب‍ل‌ داروه‍ا
پ‍ی‍ری‌ زودرس‌ - ه‍م‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ش‍وک‌ درم‍ان‍ی‌
ه‍ی‍رس‍وت‍ی‍س‍م‌
پ‍ی‍ون‍د ک‍ل‍ی‍ه‌
گ‍ره‌ ه‍ای‌ ل‍ن‍ف‍ی‌
ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌(اس‍ت‍ان‌ - )راه‍ن‍م‍اه‍ا - ت‍ل‍ف‍ن‌
م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ی‍زدان‍ف‍ر، آم‍ن‍ه‌
خ‍ان‍ی‍ان‌، ج‍م‍ش‍ی‍د
م‍ی‍چ‍ل‌، ت‍رن‍س‌
ن‍وروزی‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌
ه‍وش‍ی‍اری‌ ف‍ر، ل‍ی‍دا
دوس‍ت‌ پ‍رور، م‍ح‍م‍د
ی‍وس‍ف‍ی‌ اف‍ش‍ار، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌
ش‍ای‍س‍ت‍ه‌ ف‍ر، ب‍ه‍روز
اع‍ت‍ض‍ادپ‍ور، ن‍اه‍ی‍د
خ‍رم‌ ش‍اه‍ی‌، ض‍ی‍اءال‍دی‍ن‌
ی‍زدان‌، ه‍ی‍ل‍دا
م‍ل‍ک‌، م‍ه‍رداد
اح‍م‍دی‌ ج‍زی‌، ک‍ام‍ران‌
س‍راب‍ی‌، وی‍دا
ش‍ی‍خ‌، ن‍س‍ری‍ن‌
ج‍وان‍ب‍خ‍ت‌ رض‍ای‍ی‌، ش‍ع‍ل‍ه‌
خ‍ادم‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ک‍ری‍م‍ی‌، خ‍ش‍ای‍ار
ج‍ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌، م‍ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
ص‍ری‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ه‍م‍دان‌
م‍ع‍اون‍ت‌ درم‍ان‌ و دارو، وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ک‍ان‍ون‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‍ی‌ دالاه‍و
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌ س‍وره‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
واژگان تامین اجتماعی ( و زمینه های وابسته )فارسی - انگلیسی ، انگلیسی - فارسی
اعتضادپور، ناهید ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری سوره   ، ۱۳۷۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت در سازمانها :مقدمه ای بر رفتار کارکنان در سازمان
میچل ، ترنس ؛  مشهد موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی   ، ۱۳۷۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
گزارش یک مورد نادر مزوتلیومای بدخیم پلور با تظاهراولیه هیپوگلسیمی
یوسفی افشار، امیرحسین ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۵۴۶پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
انتقادپذیری
دوست پرور، محمد ؛  همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان   ، ۱۳۷۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تداخل اثر داروها باتستهای آزمایشگاهی
شیخ ، نسرین ؛  همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭‌ش۸۹۴‌ت‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی موارد ملانوم بدخیم در مراکزآموزشی درمانی کرمانشاه طی سال های ۷۱-۷۵
نوروزی ، محمدمهدی ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۵۴۷پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی فراوانی تب پس از عمل جراحی و عوامل موثر بر آن در بخش های جراحی بیمارستان های امام خمینی وآیت ا ...طالقانی کرمانشاه - ۳ ماهه آخر۱۳۷۵
یزدان ، هیلدا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۵۴۸پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
علل لنفادنوپاتی سرویکال در گروه سنی اطفال در کودکان جراحی شده در بیمارستان طالقانی کرمانشاه از سال ۱۳۶۹ تا۱۳۷۳
کریمی ، خشایار ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۵۴۹پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی پاتولوژیک و اتیولوژیک تومورهای خوش خیم و بدخیم پانکراس و گزارش موارد آن درطی ۳ سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۴ دربیمارستان طالقانی تهران
هوشیاری فر، لیدا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۵۵۱پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی پاتولوژی ۱۰۰ مورد لوسمی در بیمارستان طالقانی و سیر آن
جوانبخت رضایی ، شعله ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۵۵۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
معرفی یک مورد بیمارمبتلا به پروجریا( سندرم هاچینسون گیلفورد )همراه با عوارض بیماری ایسکمیک قلب و نارسایی قلب
ملک ، مهرداد ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۵۵۳پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی عوارض جانبی زودرس TCE در بیماران بستری شده در سال ۷۵ در مرکز آموزشی درمانی فارابی
جلیلیان ، محسن ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۵۵۴پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی میزان شیوع انواع بدخیمی در ۳۰۰بیمار پیوند کلیه در مرکز پیوند کلیه کرمانشاه
خادمی ، محمدرضا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۵۵۵پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی علائم رادیولژیک استخوانی و مفصلی دربیماران مسلول ارجاعی به مرکزمبارزه با بیماری های ریوی از مهرماه ۱۳۷۰ تا مهرماه ۱۳۷۵
سرابی ، ویدا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۵۵۸پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
گزارش یک مورد نادر سندرم TQ طولانی مادرزادی
شایسته فر، بهروز ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۵۵۹پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
کتاب سبز کرمانشاه ( بانک اطلاعات استان کرمانشاه )
خرم شاهی ، ضیاءالدین ؛  کرمانشاه کانون تبلیغاتی دالاهو   ، ۱۳۷۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
هیرسوتیسم ( رویش غیر طبیعی مو در زنان )
یزدانفر، آمنه ؛  همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WR‬,‭۴۵۵‬,‭‌ی۴۷‍ه‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
<۲۰۰[ >دویست ]پرسش با پاسخ تشریحی ، امتحان پرانترنی و دستیاری ( اسفند۱۳۷۵)
احمدی جزی ، کامران ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌ف‍لا۲۸۵دو‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
کودکی های زمین
خانیان ، جمشید ؛  تهران صریر   ، ۱۳۷۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
فهرست داروهای ایران
تهران معاونت درمان و دارو، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۷/JI،۷۳۸‬,‭‌ف۹۲۱‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9