کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : [۱۳۶۷]
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا - ای‍ران‌
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌
اخ‍ت‍لال‌ روان‌ ج‍ن‍س‍ی‌
ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ و ای‍م‍ن‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍اک‍ت‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
زی‍س‍ت‌ ش‍ی‍م‍ی‌
ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ای‌
م‍غ‍ز - م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا
ب‍ه‍داش‍ت‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا
ج‍راح‍ی‌
داروش‍ن‍اس‍ی‌
آن‍ت‍ی‌ ب‍ی‍وت‍ی‍ک‍ه‍ا
داس‍ت‍ان‌ و داس‍ت‍ان‌ ن‍وی‍س‍ی‌
آم‍وخ‍ت‍ن‌ - روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
س‍وخ‍ت‍گ‍ی‌ه‍ا
ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ و ای‍م‍ن‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا - ای‍ران‌
ف‍ش‍ار خ‍ون‌ - اث‍رات‌ داروه‍ا
پ‍رت‍و درم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ن‍اظم‌، م‍ح‍م‍د
اس‍ت‍ای‍ت‍س‌، دان‍ی‍ل‌
پ‍وس‍ت‍ی‌، ای‍رج‌
ب‍ول‍ر، ف‍ران‍س‍وا
ش‍وارت‍س‌، س‍ی‍م‍ور
دی‍ن‌، م‍ای‍ک‍ل‌ رون‍ال‍د ال‍س‍ن‌
اس‍م‍ی‍ت‌، گ‍راه‍ام‌
ب‍ام‍ش‍اد ع‍ل‍وی‌، ن‍اص‍رال‍دی‍ن‌
س‍ی‍دی‌، م‍س‍ع‍ود
ه‍وگ‍و
م‍ی‍رص‍ادق‍ی‌، ج‍م‍ال‌
ه‍ی‍ل‍گ‍ارد، ارن‍س‍ت‌ روپ‍ی‍ک‍وت‌
ب‍راوز، ن‍ورم‍ن‌ ل‍س‍ل‍ی‌
ک‍رو، ژاک‌
ح‍س‍ی‍ن‌ن‍ی‍ا، ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د
 
ناشر:
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
دان‍ش‌ پ‍ژوه‌
آدی‍ن‍ه‌؛ ع‍ل‍وم‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ح‌. طه‍م‍اس‍ب‌ پ‍ور
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ اه‍واز
ای‍ران‌ ارش‍اد
م‍ی‍ق‍ات‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
ش‍ف‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ داروپ‍خ‍ش‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
دف‍ت‍ر ع‍ل‍م‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ پ‍خ‍ش‌ ال‍ب‍رز
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ان‍زل‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
فعالیتهای عالی قشر مخ :مقاله های ارائه شده در نخستین سمپوزیوم نوروپسیکولوژی ایران اردیبهشت ۱۳۶۵
ارومیه انزلی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۳۰۰‬,‭‌ف۷۸۱‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بافت شناسی مقایسه ای
پوستی ، ایرج ؛  تهران ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۵۰۴‬,‭‌پ۸۱۲‌ب‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی و فیزیولوژی پایه برای پیراپزشکان ( رادیولوژی ، علوم آزمایشگاهی ، پرستاری )
دین ، مایکل رونالد السن ؛  تهران ح . طهماسب پور   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭د۹۶۶آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مبانی جراحی شوارتز( ۱۹۸۴)، سوختگی ، عفونتها
شوارتس ، سیمور ؛  تهران دانش پژوه   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۷۰۴‬,‭‌ش۶۹۸‌م‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سوختگیها و سلاحهای شیمیایی و مواد رادیواکتیو
سیدی ، مسعود ؛  مشهد آستان قدس رضوی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۷۰۴‬,‭‌س۹۲۲‌س‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بافت شناسی
بامشاد علوی ، ناصرالدین ؛  ایران ارشاد   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۵۰۴‬,‭‌ب۲۷۱‌ب‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بیوشیمی در پزشکی و بیولوژی
کرو، ژاک ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭‌ک۴۸۱‌ب‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
داروهای ضد میکروبی
تهران دفتر علمی شرکت پخش البرز   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۵۰‬,‭د۱۸۸‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
میکرب شناسی دارویی
هوگو ؛  مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۴‬,‭.‍ه۸۵۹‌م‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
درمان داروئی ، افزایش فشار خون شریانی
اسمیت ، گراهام ؛  تهران دفتر علمی شرکت پخش البرز   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۰۶‬,‭‌ف‍لا۵۳۷د‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
لیزر در پزشکی ، کاربرد لیزر در قلمرو دانش پزشکی
حسین نیا، عبدالحمید ؛  تهران آدینه ؛ علوم دانشگاهی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭WN‬,‭۲۵۰‬,‭‌ح۵۷۶‌ل‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مقالات کنگره بهداشت و هشت سال جنگ
اهواز دانشگاه علوم پزشکی اهواز   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۹‬,‭‌خ۶۶۱‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مقالات اولین کنگره بین المللی پزشکی گازهای شیمیائی جنگی در ایران
مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭W‬,‭۷/JI،۳‬,‭‌خ۶۶۱‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
باکتری شناسی پزشکی
ناظم ، محمد ؛  مشهد موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭‌ن۱۸۸‌ب‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مبانی ایمونولوژی
استایتس ، دانیل ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭‌ف‍لا۴۹۳‌م‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
علائم و نشانه های بیماریهای جراحی
براوز، نورمن لسلی ؛  تهران میقات   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۰۰‬,‭‌ب۴۱۲‌ع‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
برنامه اولین کنگره ایمونولوژی و آلرژی ایران
تهران شرکت سهامی داروپخش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۷/JI،۵۰۹‬,‭‌ب۴۷۸‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های یادگیری
هیلگارد، ارنست روپیکوت ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
عناصر داستان
میرصادقی ، جمال ؛  تهران شفا   ، ۱۳۶۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اختلال در عمل جنسی ناشی از اختلالهای عصبی
بولر، فرانسوا ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9