کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : [۱۳۵۶]
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌ ۱۴ - م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
م‍ف‍ص‍ل‌ه‍ا - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ و ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ - ای‍ران‌ - روای‍ت‌ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‌
ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌،۴۱۶-۳۲۹ ؟ق‌ - .ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌۱۴
س‍ل‌ - پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌
داروش‍ن‍اس‍ی‌ - ای‍ران‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ زن‍ان‌
س‍ع‍دی‌، م‍ص‍ل‍ح‌ب‍ن‌ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌،- ۶۹۱؟ق‌ -.ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
اس‍ت‍ع‍اره‌
ده‍ان‌ - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ و ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ - رس‍ت‍م‌ و اس‍ف‍ن‍دی‍ار - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ت‍غ‍ذی‍ه‌
داروه‍ای‌ ب‍ی‍ه‍وش‍ی‌ - داروش‍ن‍اس‍ی‌
اس‍لام‌ و س‍ی‍اس‍ت‌
 
پدیدآور:
ص‍ادق‍ی‌، ف‍رخ‌
آل‌ اح‍م‍د، ج‍لال‌
گ‍رام‍ی‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
دش‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
م‍س‍ک‍وب‌، ش‍اه‍رخ‌
اخ‍وان‌ ث‍ال‍ث‌، م‍ه‍دی‌
چ‍وب‍ک‌، ص‍ادق‌
ح‍ق‍گ‍و، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
آل‌اح‍م‍د، ج‍لال‌
رازی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ زک‍ری‍ا
ره‍ن‍م‍اچ‍ی‍ت‌س‍از، اح‍م‍د
گ‍ورل‍ن‍د، ج‍ی‌ .دب‍ل‍ی‍و
ت‍ش‍ی‍د، م‍ح‍م‍د اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
م‍ک‌ لارن‌، دون‍ال‍د اس‍ت‍ی‍وارت‌
اس‍لام‍ی‌ ن‍دوش‍ن‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
ص‍ف‍ارزاده‌، طاه‍ره‌
گ‍ل‍ش‍ی‍ری‌، ه‍وش‍ن‍گ‌
دول‍ت‌آب‍ادی‌، م‍ح‍م‍ود
ص‍ادق‌، ع‍ب‍اس‌
 
ناشر:
رز
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍اوی‍دان‌
ب‍وع‍ل‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
چ‍ه‍ر
ح‍ک‍م‍ت‌
ک‍ت‍اب‌ زم‍ان‌
ت‍وس‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
پ‍ی‍ون‍د؛ ش‍ب‍گ‍ی‍ر
ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ل‍ک‌ ل‍ک‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍اوی‍دان‌
راه‍ن‍م‍ای‌ داروه‍ای‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌؛ ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌
م‍رواری‍د
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ ش‍ورای‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ک‍ش‍ور
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ن‍ش‍ر روح‌
رواق‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی دهان و دندان
صادق ، عباس ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۱۰۱‬,‭‌ص۱۷۵آ‬,‭۱۳۵۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر رستم و اسفندیار
مسکوب ، شاهرخ ؛  تهران شرکت سهامی کتابهای جیبی ؛ فرانکلین   ، ۱۳۵۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه قصص و حکایات المرضی
رازی ، محمدبن زکریا ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۷/JI،۵۰‬,‭ر۱۸۲‌ت‬,‭۱۳۵۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
استعاره " یک مقاله برای کودکان "
صادقی ، فرخ ؛  تهران رز   ، ۱۳۵۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سل و سرطان ، پژوهشی در باره علل ابتلا و پیشگیری بیماری سل و سرطان
حقگو، منوچهر ؛  تهران بوعلی   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭WF‬,‭۲۰۰‬,‭‌ح۶۷۴‌س‬,‭۱۳۵۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی داروهای بیهوشی و داروهای مورد نیاز در اطاق عمل و اکسیژن درمانی
تشید، محمد اسماعیل ؛  تهران انتشارات دبیرخانه شورای پژوهشهای علمی کشور   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۸۱‬,‭‌ت۵۸۷‌ف‬,‭۱۳۵۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تغذیه و سوء تغذیه
مک لارن ، دونالد استیوارت ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، [۱۳۵۶]
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۱۴۵‬,‭‌م۷۴۱‌ت‬,‭۱۳۵۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آزمایشهای مفاصل
[تهران ] چهر   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۳۰۰‬,‭آ۴۹۱‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای زنان و مامایی برای پرستاران
گورلند، جی .دبلیو ؛  تهران دانشگاه ملی ایران   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۱۴۰‬,‭‌گ۷۸۲‌ب‬,‭۱۳۵۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای داروهای ایران ، فرآورده های اختصاصی داروهای ایران در سال ۲۵۳۶
رهنماچیت ساز، احمد ؛  تهران راهنمای داروهای ایران   ، [۱۳۵۶]
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۷/JI،۱۳‬,‭ر۸۹۳ر‬,‭۱۳۵۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
پنج داستان
آل احمد، جلال ؛  تهران رواق   ، ۱۳۵۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
داستان داستان ها رستم و اسفندیار
اسلامی ندوشن ، محمد علی ؛  تهران توس   ، ۱۳۵۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
سرگذشت کندوها
آل احمد، جلال ؛  سازمان انتشارات جاویدان   ، ۱۳۵۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تنگسیر
چوبک ، صادق ؛  کتابهای لک لک وابسته به انتشارات جاویدان   ، ۱۳۵۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
گاواره بان
دولت آبادی ، محمود ؛  تهران پیوند؛ شبگیر   ، ۱۳۵۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
قلمرو سعدی
دشتی ، علی ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۵۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
زمستان ، مجموعه شعر
اخوان ثالث ، مهدی ؛  تهران مروارید   ، ۱۳۵۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
سفر پنجم
صفارزاده ، طاهره ؛  تهران حکمت   ، ۱۳۵۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
کریستین و کید
گلشیری ، هوشنگ ؛  تهران کتاب زمان   ، ۱۳۵۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
نگاهی به سیستم سیاسی اسلام
گرامی ، محمد علی ؛  تهران نشر روح   ، ۱۳۵۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4