کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : [ت‍ب‍ری‍ز]
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‌ آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‌ - دارو درم‍ان‍ی‌
ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ و ای‍م‍ن‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
زی‍س‍ت‌ ش‍ی‍م‍ی‌
دارو درم‍ان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ روان‍ی‌
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ای‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ غ‍دد درون‌ ری‍ز
آس‍م‌ - در ب‍زرگ‍س‍ال‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ زن‍ان‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
اث‍رات‌ م‍ت‍ق‍اب‍ل‌ داروه‍ا
داروش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌
ج‍راح‍ی‌
داروس‍ازی‌
اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ م‍ج‍اری‌ ت‍ن‍ف‍س‍ی‌
ح‍اف‍ظ، ش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د،- ۷۹۲ق‌ - .ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
 
پدیدآور:
اس‍ت‍رای‍ر، ل‍وب‍رت‌
ک‍لارک‌، ب‍روس‌
ک‍ات‍زون‍گ‌، ب‍رت‍رام‌
گ‍ری‌، ه‍ن‍ری‌
اس‍ک‍وگ‍ی‍ن‌، چ‍ارل‍ز
ک‍اپ‍لان‌، ه‍رول‍د
ش‍وارت‍س‌، س‍ی‍م‍ور
ب‍ورک‍ی‍ت‌، ج‍ورج‌
م‍رت‍ض‍وی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
ف‍ی‍ش‌، ف‍ران‍ک‌ ج‍ی‍م‍ز
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
گ‍ی‍ب‍ال‍دی‌، م‍ی‍ل‍و
ث‍م‍ی‍ن‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
گ‍ل‍در، م‍ای‍ک‍ل‌
ل‍وه‍ی‍ر
گ‍ای‍ت‍ون‌، آرت‍ور
 
ناشر:
آذر؛ رس‍ال‍ت‌
چ‍ه‍ر
ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ان‍ج‍م‍ن‌ داروس‍ازان‌ و ه‍ی‍ئ‍ت‌ ع‍ل‍م‍ی‌-دان‍ش‍ج‍وئ‍ی‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ داروس‍ازی‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز
رس‍ال‍ت‌
ذوق‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ داروس‍ازی‌ ج‍اب‍رب‍ن‌ ح‍ی‍ان‌
ن‍ش‍ر آذرب‍ای‍ج‍ان‌
اح‍رار [آزادگ‍ان‌]
س‍ت‍وده‌
ع‍ی‍س‍ی‌ ف‍ت‍ح‍ی‌؛ م‍س‍ع‍ود م‍ن‍ی‍ری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی گری " توراکس - شکم - لگن "
گری ، هنری ؛  تبریز جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭‌گ۳۹۱آ‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<۸۳۸[ >هشتصدوسی وهشت ]نکته بالینی در :بیماریهای زنان ، زایمان و نازایی
تبریز نشر آذربایجان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۱۸‬,‭.‍ه۵۸۵‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی بدن انسان ۱۹۸۹
گایتون ، آرتور ؛  تبریز ذوقی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QT‬,‭۱۰۴‬,‭‌گ۲۱۲‌ف‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بیوشیمی ( ۱)
استرایر، لوبرت ؛  تبریز احرار [آزادگان ]   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭‌ف‍لا۴۸۲‌ب‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول جراحی شوارتز
شوارتس ، سیمور ؛  تبریز ذوقی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۰۰‬,‭‌ش۶۹۸‌ف‍لاو‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول اساسی جراحی بورکیت
بورکیت ، جورج ؛  تبریز عیسی فتحی ؛ مسعود منیری   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۰۰‬,‭‌ب۷۶۴‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی بالینی بانضمام فهرست داروهای ژنریک
کاتزونگ ، برترام ؛  تبریز ذوقی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭‌ک۱۲۳‌ف‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
دیباچه ای بر فارماکوکینتیکس ( فارماکوسینتیک )
کلارک ، بروس ؛  تبریز آذر؛ رسالت   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭‌ک۶۱۶د‬,‭۱۳۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر بیوفارماسی
گیبالدی ، میلو ؛  تبریز انجمن داروسازان و هیئت علمی -دانشجوئی دانشکده داروسازی ، دانشگاه تبریز   ،
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۷۰۴‬,‭‌گ۸۷۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
چکیده ای از :داروسازی جالینوسی
لوهیر ؛  تبریز شرکت داروسازی جابربن حیان   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۷۰۴‬,‭‌ل۷۹۷‌چ‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی قسمت شیمی درمانی ( آنتی بیوتیکها و عوامل کموتراپوتیک )
ثمینی ، مرتضی ؛  تبریز چهر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۳۳۰‬,‭‌ث۸۴‌ف‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ، بیماریهای غدد درون ریز
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تبریز ذوقی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WK‬,‭۱۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فارماکوتراپی ( دارو درمانی )بیماریهای پوست )sesaesid niks fo yparehtocamrahP(
ثمینی ، مرتضی ؛  تبریز کتابفروشی دانشگاه تبریز   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭WR‬,‭۱۴۰‬,‭‌ث۸۴‌ف‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ، بیماریهای دستگاه تنفس
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تبریز ذوقی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WF‬,‭۱۴۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ۱۹۸۳ ، ایمنی شناسی بالینی
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تبریز چهر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مکتب حافظ یا مقدمه بر حافظ شناسی
مرتضوی ، منوچهر ؛  تبریز ستوده   ، ۱۳۷۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
روشهای درمان آسم در بزرگسالان
اسکوگین ، چارلز ؛  تبریز رسالت   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭WF‬,‭۵۵۳‬,‭‌ف‍لا۵۲۶ر‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
روان پزشکی اکسفورد۱۹۸۹
گلدر، مایکل ؛  تبریز ذوقی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌گ۹۲۸ر‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی روانی بالینی
فیش ، فرانک جیمز ؛  تبریز ذوقی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف۹۶۵آ‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مسائل جنسی و اختلالات روان تنی
کاپلان ، هرولد ؛  تبریز رسالت   ، ۱۳۶۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9