کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۱
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
اع‍ت‍ی‍اد
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ادراری‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
اس‍ت‍خ‍وان‌
ح‍ف‍اری‌
ح‍ف‍اری‌ - م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ای‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
م‍ل‍ی‌ گ‍رای‍ی‌ - ای‍ران‌
ارت‍وپ‍دی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ گ‍وش‌ و ح‍ل‍ق‌ و ب‍ی‍ن‍ی‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
خ‍ط ف‍ارس‍ی‌
ج‍ن‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
 
پدیدآور:
ص‍ال‍ح‍ی‌، ای‍رج‌
م‍ور، ک‍ی‍ت‌
م‍رش‌، م‍اک‍س‍ان‍س‌ وان‍در
ال‍ه‍ی‌، ب‍ه‍رام‌
ق‍راخ‍ان‍ی‌ ب‍ه‍ار، اک‍ب‍ر
ه‍ن‍رم‍ن‍د اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ع‍ی‍س‍ی‌
ج‍وزف‌، ج‍ک‌
ک‍ات‍م‌، ری‍چ‍ارد
ادی‍ب‌ س‍ل‍طان‍ی‌، م‍ی‍رش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌
رج‍ح‍ان‌، م‍ح‍م‍دص‍ادق‌
م‍ک‌ ری‌، رون‍ال‍د
ب‍رون‍ر، ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌
ق‍م‍ری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
خ‍اق‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
وک‍ی‍ل‍ی‌ ن‍ی‍ا، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ آوای‌ ن‍ور
دان‍ش‌ پ‍ژوه‌
ف‍رداب‍ه‌
ص‍ف‍ار
چ‍ه‍ر
ک‍وی‍ر
ج‍ی‍ح‍ون‌
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ زن‍ج‍ان‌
گ‍روه‌ آم‍وزش‌ ، وی‍رث‌ ای‍ران‌
گ‍روه‌ آم‍وزش‌، وی‍رث‌ ای‍ران‌
ال‍ف‌. ق‍راخ‍ان‍ی‌ ب‍ه‍ار
اس‍ف‍ن‍د؛ ک‍ت‍اب‍س‍ت‍ان‌ م‍ش‍ه‍د
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ع‌. خ‍اق‍ان‍ی‌
ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی موضعی تنه
جوزف ، جک ؛  تهران فردابه   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭ژ۶۴آ‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی تنه ، قفسه سینه ( توراکس xarohT )، ابدومن ( شکم nemodbA )، لگن ( پلویس sivleP )
الهی ، بهرام ؛  تهران جیحون   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭‌ف‍لا۷۴۹آ‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ضروریات بافت شناسی جامع ۱
رجحان ، محمدصادق ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۵۰۴‬,‭ر۳۷۷‌ض‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کالبدشناسی انسانی ، آناتومی سر و گردن
خاقانی ، علی ؛  ع . خاقانی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭‌خ۱۷۳‌ک‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تکامل جنینی انسان
مور، کیت ؛  مشهد اسفند؛ کتابستان مشهد   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۶۲۱‬,‭‌م۸۳۲‌ت‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
استخوان شناسی ( بدن انسان )
الهی ، بهرام ؛  تهران جیحون   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۲۰۰‬,‭‌ف‍لا۷۴۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی ymotanA ، اندام فوقانی bmiL reppU ، اندام تحتانی bmiL rewoL ، مفاصل stnioJ
الهی ، بهرام ؛  تهران جیحون   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭‌ف‍لا۷۴۹۱آ‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
معاینات بالینی در ارتوپدی
مک ری ، رونالد ؛  تهران دانش پژوه   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۱۶۸‬,‭‌م۷۳۷‌م‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
سرویس و راه اندازی دستگاههای حفاری
وکیلی نیا، محمد ؛  تهران گروه آموزش ، ویرث ایران   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
زمین شناسی حفاری
هنرمند ابراهیمی ، عیسی ؛  تهران گروه آموزش ، ویرث ایران   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کامپیوتر برای همه :مناسب برای یک دوره آموزش عمومی کامپیوتر
قراخانی بهار، اکبر ؛  [تهران ] الف . قراخانی بهار   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
دختر فقیر
مرش ، ماکسانس واندر ؛  تهران صفار   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
زنجیره های اعتیاد
صالحی ، ایرج ؛  تهران موسسه انتشارات آوای نور   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر چگونگی شیوه ی خط فارسی
ادیب سلطانی ، میرشمس الدین ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آندوارولوژی
قمری ، محمدرضا ؛  تهران معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۱۴۱‬,‭‌ق۷۶۲آ‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
ناسیونالیسم در ایران
کاتم ، ریچارد ؛  تهران کویر   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی :پرستاری بیماریهای اعصاب
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۰‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی جراحی :پرستاری بیماریهای دستگاه گوارش
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۵۶‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جامع پرستاری داخلی - جراحی :پرستاری بیماریهای کلیه و مجاری ادراری
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۴‬,‭‌ب۴۹۷‌ک‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جامع پرستاری داخلی - جراحی :پرستاری بیماریهای گوش و حلق و بینی و چشم
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۸‬,‭‌ب۴۹۷‌ک‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9