کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ب‍ن‍ی‍اد ش‍ه‍ی‍د ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌، ۱۳۶۷-۱۳۵۹ - ش‍ه‍ی‍دان‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ب‍ن‍ی‍اد ش‍ه‍ی‍د ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
طبیبان انسانیت :بمناسبت برگزاری کنگره بین المللی تاریخ پزشکی در اسلام و ایران مهرماه ۱۳۷۱
تهران مرکز پژوهشهای فرهنگی بنیاد شهید انقلاب اسلامی   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طبیبان انسانیت :به مناسبت برگزاری کنگره بین المللی تاریخ پزشکی در اسلام و ایران مهرماه ۱۳۷۱)
تهران مرکز پژوهشهای فرهنگی بنیاد شهید انقلاب اسلامی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ر ۵،ق‌ ۱،ش‌ ۳۳۳،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک