کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌، ۱۳۶۷-۱۳۵۹ - ش‍ه‍ی‍دان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍اظم‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۸۴-۱۳۳۷ - س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌، ۱۳۶۷-۱۳۵۹ - ف‍او - ش‍ه‍ی‍دان‌
م‍دق‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر،۱۳۳۵-۱۳۷۹، - س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ب‍رون‍س‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۲۱-۱۳۶۳ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌، ۱۳۶۷-۱۳۵۹ - ش‍ه‍ی‍دان‌
پ‍اب‍ای‍ی‌، ع‍ب‍اس‌، ۱۳۲۹- ۱۳۶۶ --س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
طال‍ب‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌،۱۳۳۹-۱۳۷۴، - س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌،۱۳۵۹-۱۳۶۷ -ش‍ه‍ی‍دان‌ -خ‍اطرات‌
 
پدیدآور:
ع‍اک‍ف‌، س‍ع‍ی‍د
خ‍ض‍ری‌، ف‍ره‍اد
اک‍ب‍ر، ع‍ل‍ی‌
ب‍ای‍رام‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ب‍رادران‌، م‍ری‍م‌
ف‍ولادون‍د، م‍رج‍ان‌
 
ناشر:
روای‍ت‌ ف‍ت‍ح‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌(م‍ش‍ه‍د)
م‍ل‍ک‌ اع‍ظم‌
م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ب‍ن‍ی‍اد ش‍ه‍ی‍د ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
روزن‍ام‍ه‌ ه‍م‍ش‍ه‍ری‌؛ س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌
وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌. اداره‌ ک‍ل‌ رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌
ان‍ج‍م‍ن‌ اس‍لام‍ی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
س‍ازم‍ان‌ ع‍ق‍ی‍دت‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ارت‍ش‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کنگره عشق :یادواره پاسداران شهید معلم اخلاق دکتر مهدی سیدعلی کرباسی ، سردار رشید اسلام دکتر سیدعبدالحمید قاضی میرسعید
اصفهان انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان   ، ۱۳۶۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
طبیبان انسانیت :بمناسبت برگزاری کنگره بین المللی تاریخ پزشکی در اسلام و ایران مهرماه ۱۳۷۱
تهران مرکز پژوهشهای فرهنگی بنیاد شهید انقلاب اسلامی   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شهدای عرصه سلامت :یادنامه شهدای وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمانهای وابسته
ایران .وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی .اداره کل .روابط عمومی ؛  تهران وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی . اداره کل روابط عمومی   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پرواز، همیشه
بایرامی ، محمدرضا ؛  تهران روزنامه همشهری ؛ سازمان تبلیغات اسلامی   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مسافران عرش
مشهد دانشگاه فردوسی (مشهد)   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
خاک های نرم کوشک ( خاطرات :خانواده و همرزمان شهید)
عاکف ، سعید ؛  مشهد ملک اعظم   ، ۱۳۹۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
طالبی به روایت همسرشهید
فولادوند، مرجان ؛  تهران روایت فتح   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
منوچهرمدق به روایت همسر شهید
برادران ، مریم ؛  تهران روایت فتح   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
پرواز تا بی نهایت
اکبر، علی ؛  تهران سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
به مجنون گفتم زنده بمان :کتاب همت
خضری ، فرهاد ؛  تهران روایت فتح   ، ۱۳۹۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک