معرفي دانشکده دندانپزشکي معرفي دانشکده دندانپزشکي

راهرو گر صد هنر دارد توکل بايدش

دانشکده دندانپزشکي کرمانشاه از مطالبات ديرينه مردم استان و از مصوبات پر برکت دور اول سفر رياست محترم جمهوري ميباشد . که با عنايت وزير محترم بهداشت و درمان  ، معاون محترم آموزشي وزارت ، دبير محترم شوراي تخصصي دندانپزشکي و پيگيريهاي مجدانه استاندار محترم کرمانشاه ، رياست محترم دانشگاه ، معاونين ، سرپرست دانشکده ،  موافقت اصولي آن در سال 86 کسب و به استناد راي صادره در يکصدو هشتادو ششمين جلسه شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشکي کشور با تاسيس دانشکده در سال 1388 و پذيرش دانشجو موافقت بعمل آمد . با توجه به موقعيت جغرافيايي استان از نظر همجواري با استانهاي ايلام،کردستان،لرستان و کشور عراق بي شک يکي از دانشکده هايي است که پرچمدار ارتقاء سلامت دهان و دندان و افزايش کيفيت زندگي آحاد جامعه بخصوص مرز نشينان غرب کشور است .

 

  بازگشت