پيمايش پيمايش

گروه داروسازي باليني گروه داروسازي باليني

تاريخچه و معرفي گروه
فارماكوتراپي قسمتي از علم داروسازي است كه در ارتباط با استفاده ايمن، مناسب، منطقي و اقتصادي داروها مي باشد. متخصصين فارماكوتراپي با معلومات گسترده اي كه در علوم پزشكي، داروسازي و باليني دارند مهارتهاي لازم را در جمع آوري، تفسير  و استفاده از اطلاعات باليني بدست آمده از بيمار را در طراحي، مانيتوركردن و ارزيابي رژيم هاي دارويي بدست مي آورند.
يك فارماكوتراپيست با بهره گيري از علوم تخصصي مانند فارماكولوژي، فارماكوكينتيك، پاتوفيزيولوژي، اقتصاد دارويي، درمان شناسي و ... مي تواند باديدگاه باليني كه دارد متخصصين گروهاي مختلف پزشكي را در ارتقاء تصميم گـيري هاي درماني كمك به سزايي نمايـد. متخصصين فارمـاكوتـراپـي مي تواند در بررسي ارزيابي و اثر بخشي داروها و همچنين در رديابي گزارش، پيشگيري و درمان عوارض جانبي مشاوره­هاي سودمندي ارائه نمايند. آنها همچنين تغييرات دارويي مناسب با وضعيت بيماران را در رابطه با رژيم درماني موجود به پزشكان توصيه نمايند. اين توصيه ها شامل قطع يك رژيم دارويي، جلوگيري از شروع داروهاي غير ضروري و مضر، تنظيم اختصاصي درمان در بيماراني كه بيماري غير پايدار دارند، تعديل و تنظيم درمان دارويي بيماري هاي مزمن و يا اجراي فرمولاري(Formulary) دارويي مي باشد.
داروسازي باليني در دانشگاه علوم پزشكي تهران با حضور دو نفر از داروسازان فارغ التحصيل از آمريكا جناب آقاي دكتر خيراله غلامي و سركار خانم دكتر ملوك حاجي بابايي با تدريس تعدادي دروس نظري در سال 1371 پايه گذاري شد و با تدريس واحد درمان شناسي در سال 1372 ادامه يافت .
گروه داروسازي باليني در سال 1374 با تلاش اساتيد بزرگوار جناب آقايان دكتر مجتبي مجتهدزاده ، دكتر خيراله غلامي و بكارگيري 3 مربي جناب آقايان دكتر رستگار پناه ، دكتر فرساد و خانم دكتر حاجي بابايي شروع به فعاليت نمود. در سال 1376 رسماً‌ گروه داروسازي باليني ( فارماكوتراپي ) تشكيل شد و از گروه داروسازي صنعتي جدا گرديد.
گروه داروسازي باليني در 4 بيمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران سينا، شريعتي، روزبه و امام خميني (ره) سايت فعال جهت ارائة خدمات باليني دارويي دارد و از مركز بيمارستاني مسيح دانشوري وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي با كمك اساتيد دانشكده داروسازي آن دانـشگاه نيـز استفـاده آمـوزشي  مي نمايد.
اولين دوره دستياري داروسازي باليني در سال 1374 با پذيرش 5 نفر آغاز گرديد.
 
  بازگشت