گروه‌هاي آموزشي گروه‌هاي آموزشي

 
دانشکده علوم پزشکي داراي بخش‌هاي آمورشي زير مي‌باشد:

  •   گروه بيوتكنولوژي دارويي
  •   گروه داروسازي باليني
  •   گروه سم شناسي و داروشناسي
  •   گروه شيمي دارويي
  •   گروه فارماسيوتيكس
  •   فارماكواپيدميولوژي
  •   گروه فارماكوگنوزي
  •   گروه كنترل دارو و غذا
  •   گروه اقتصاد و مديريت دارو
  بازگشت