مرور الفبايي دانشکده پيراپزشکي

بازگشت به صفحه اول

*** لطفا برای این بخش در تنظیمات یک مرکز DigLib مشخص کنید. ***

مرور بر اساس :

عنوان
1     س‍اح‍ره‌ س‍وزان‌   
2     س‍اخ‍ت‌ آئ‍روژل‌ ه‍ای‌ زی‍س‍ت‌ س‍ازگ‍ار ب‍ا پ‍ای‍ه‌ ن‍ش‍اس‍ت‍ه‌ س‍ی‍ب‌ زم‍ی‍ن‍ی‌ ب‍رای‌ ب‍ارگ‍ی‍ری‌ دارو   
3     س‍اخ‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ روس‍ت‍اه‍ا و ع‍ش‍ای‍ر ای‍ران‌ در راب‍طه‌ ب‍ا ع‍رص‍ه‌ خ‍دم‍ات‌ ت‍ن‍درس‍ت‍ی‌ ب‍رن‍ا   
4     س‍اخ‍ت‍ار ج‍ادو   
5     س‍اخ‍ت‍ار ج‍م‍ل‍ه‌ در زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌   
6     س‍اخ‍ت‍ار ن‍ظام‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ ک‍ش‍ور   
7     س‍اخ‍ت‍ار و ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍ف‍ص‍ل‍ی‌، س‍ت‍ون‌ م‍ه‍ره‌ای‌   
8     س‍اخ‍ت‍اره‍ای‌ ف‍ای‍ل‌: م‍طاب‍ق‌ ب‍ا س‍رف‍ص‍ل‌ درس‌ه‍ای‌ ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌۱ و۲[ی‍ک‌ و   
9     س‍اخ‍ت‌، پ‍دی‍د آی‍ی‌ و ت‍ح‍ول‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌   
10     س‍اخ‍ت‌ پ‍م‍پ‌ اس‍م‍وت‍ی‍ک‌ خ‍وراک‍ی‌ ح‍اوی‌ داروی‌ ب‍وس‍پ‍ی‍رون‌ و ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ خ‍ص‍وص‍ی‍ات‌ ف‍ی‍زی‍ک‍   
11     س‍اخ‍ت‌ ت‍ی‍وپ‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ رادی‍ول‍وژی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍ان‍وس‍ی‍ال‌ و ب‍ررس‍ی‌ آن‌ در ش‍رای‍ط   
12     س‍اخ‍ت‌ ح‍س‍گ‍ر پ‍ت‍ان‍س‍ی‍وم‍ت‍ری‌ ج‍دی‍د و ان‍ت‍خ‍اب‍ی‌ ب‍رای‌ ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ آت‍ورواس‍ت‍ات‍ی‍ن‌ در   
13     س‍اخ‍ت‌ داروه‍ای‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌   
14     س‍اخ‍ت‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ن‍گ‍ه‌ دارن‍ده‌ پ‍روب‌ و گ‍ه‍واره‌ م‍خ‍ص‍وص‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ س‍ون‍وگ‍راف‍ی‌ ه‍ی‍پ‌ ب‍ه‌ ک‍   
15     س‍اخ‍ت‌ رب‍ات‌ ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌   
16     س‍اخ‍ت‌ رب‍ات‌ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌   
17     س‍اخ‍ت‌ ف‍رم‍ولاس‍ی‍ون‌ و ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ ژل‌ آن‍ت‍ی‌ آک‍ن‍ه‌ ح‍اوی‌ ع‍ص‍اره‌ گ‍ی‍اه‍ان‌ ح‍ن‍ا و ب‍اب‍ون‍   
18     س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ات‍م‌   
19     س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ اس‍ت‍خ‍وان‌ - م‍ت‍اب‍ول‍ی‍س‍م‌ ک‍ل‍س‍ی‍م‌ و ف‍س‍ف‍ر، ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ب‍رخ‍ی‌ از آن‍زی‍م‍ه‍ا   
20     س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ داده‌ه‍ا ب‍ا C [س‍ی‌]