مرور الفبايي دانشکده پيراپزشکي

بازگشت به صفحه اول

*** لطفا برای این بخش در تنظیمات یک مرکز DigLib مشخص کنید. ***

مرور بر اساس :

عنوان
1     راب‍ط س‍خ‍ت‌اف‍زاری‌   
2     راب‍طه‌ اخ‍ت‍لالات‌ خ‍واب‌ ب‍ا ش‍دت‌ واب‍س‍ت‍گ‍ی‌ ب‍ه‌ م‍واد دراف‍راد م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اخ‍ت‍لال‌ م‍ص‍رف‌ م‍و   
3     راب‍طه‌ اخ‍ت‍لالات‌ رش‍د ق‍دی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ زی‍ر ۱۸ س‍ال‌ ت‍الاس‍م‍ی‍ک‌ درطی‌ ۶ م‍اه‌ درم‍ان‌ ب‍ا   
4     راب‍طه‌ اس‍ت‍رس‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ ب‍ا آم‍ادگ‍ی‌ ب‍ه‌ اع‍ت‍ی‍اد در ک‍ارک‍ن‍ان‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ف‍اراب‍ی‌ ک‍رم‍ان‍   
5     راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ اس‍ت‍رس‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ و ت‍ع‍ه‍د س‍ازم‍ان‍ی‌ ب‍ا س‍لام‍ت‌ روان‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اران‌   
6     راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ و آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌   
7     راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ م‍ول‍ف‍ه‌ه‍ای‌ س‍ب‍ک‌ زن‍دگ‍ی‌ ب‍ا ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ذه‍ن‍ی‌ در دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ دان‍ش‍گ‍ا   
8     راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ن‍ه‍ف‍ت‍گ‍ی‌ م‍ول‍ر س‍وم‌ ف‍ک‌ پ‍ای‍ی‍ن‌ و ن‍س‍ب‍ت‌ گ‍ان‍ز   
9     راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ وال‍دی‍ن‌ و ک‍ودک‍ان‌، راه‌ح‍ل‍ه‍ای‌ ج‍دی‍د ب‍رای‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ق‍دی‍م‍ی‌   
10     راب‍طه‌ پ‍ن‍ه‍ان‌   
11     راب‍طه‌ ت‍ع‍داد ف‍رزن‍دان‌، وض‍ع‍ی‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و س‍طح‌ ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ب‍ا س‍لام‍ت‌ روان‌ و رض‍ای‍ت‌ ا   
12     راب‍طه‌ رژی‍م‌ غ‍ذائ‍ی‌ ب‍ااخ‍ت‍لال‌ ب‍ی‍ش‌ ف‍ع‍ال‍ی‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا ک‍م‍ب‍ود ت‍وج‍ه‌   
13     راب‍طه‌ س‍طح‌ س‍رم‍ی‌ پ‍روک‍ل‍س‍ی‍ت‍ون‍ی‍ن‌ و ب‍رگ‍ش‍ت‌ ادرار از م‍ث‍ان‍ه‌ ب‍ه‌ ح‍ال‍ب‌ در ک‍ودک‍ان‌ م‍   
14     راب‍طه‌ ه‍ی‍پ‍و ت‍ی‍روئ‍ی‍دی‌ م‍ادرزادی‌ ب‍ا م‍ش‍ک‍لات‌ ت‍ک‍ام‍ل‍ی‌ ت‍ی‍روئ‍ی‍د در ب‍س‍ت‍گ‍ان‌ درج‍ه‌ او   
15     راب‍طه‌ی‌ اع‍طاک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ ک‍م‍ک‌ و وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌: ش‍راک‍ت‍ی‌ ن‍و در غ‍ن‍ا   
16     راب‍طه‌ی‌ ه‍وش‌ ع‍ق‍لان‍ی‌ و ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌ ب‍ا س‍ب‍ک‌ زن‍دگ‍ی‌ س‍ال‍م‌ در دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌   
17     راب‍ع‍ه‌، ام‍ی‍رزاده‌ای‌ ک‍ه‌ ک‍ن‍ی‍ز غ‍لام‍ش‌ ش‍د   
18     راب‍ی‍ن‍ز و ک‍وت‍ران‌ - پ‍ای‍ه‌ آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا   
19     رادی‍ال‌ ک‍رات‍وت‍وم‍ی‌ م‍وارد ان‍ج‍ام‌ و ع‍دم‌ ان‍ج‍ام‌ و ع‍وارض‌ آن‌ ب‍ه‍م‍راه‌ ۶۶ م‍ورد پ‍رس‍   
20     رادی‍ک‍ال‍ه‍ا( ش‍ی‍م‍ی‌)