نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب

اداره مشاوره دانشجويي و فرهنگي

مشاوره تحصيلي و شغلي

دبيرخانه شوراي آموزش پزشکي و تخصصي

کوريکولوم آموزشي تخصصي

کوريکولوم آموزشي فوق تخصصي

کوريکولوم آموزشي دکتراي تخصصي رشته هاي دندانپزشکي

کوريکولوم آموزشي دکتراي تخصصي رشته هاي داروسازي

کوريکولوم آموزشي دکتراي تخصصي رشته هاي علوم پايه پزشکي

کوريکولوم آموزشي دوره Ph.dبهداشت عمومي

کوريکولوم آموزشي دکتري عمومي داروسازي

کوريکولوم آموزشي دکتري عمومي دندانپزشکي

کوريکولوم آموزشي دکتري عمومي پزشکي عمومي

کوريکولوم آموزشي رشته هاي داروسازي - کارشناسي ارشد ناپيوسته

کوريکولوم آموزشي رشته هاي علوم پايه پزشکي - کارشناسي ارشد ناپيوسته

کوريکولوم  آموزشي رشته هاي علوم پايه پزشکي - کارشناسي پيوسته

کوريکولوم آموزشي رشته هاي دندانپزشکي - کارشناسي پيوسته 

کوريکولوم آموزشي رشته هاي دندانپزشکي - کارشناسي ناپيوسته

کوريکولوم آموزشي رشته هاي علوم پايه پزشکي - کارشناسي ناپيوسته

کوريکولوم آموزشي رشته هاي علوم پايه پزشکي - کارداني

کوريکولوم آموزشي رشته هاي دندانپزشکي - کارداني