مرور الفبايي داروسازي

بازگشت به صفحه اول

*** لطفا برای این بخش در تنظیمات یک مرکز DigLib مشخص کنید. ***

مرور بر اساس :

عنوان
1     ی‍اخ‍ت‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌   
2     ی‍اداش‍ت‌ ه‍ای‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌   
3     ی‍اد ب‍گ‍ی‍ری‍م‌: چ‍گ‍ون‍ه‌ ب‍ر ت‍رس‌ و اض‍طراب‌ خ‍ود غ‍ل‍ب‍ه‌ ک‍ن‍ی‍م‌؟   
4     ی‍اد ب‍گ‍ی‍ری‍م‌: چ‍گ‍ون‍ه‌ ب‍ه‍ت‍ر ب‍خ‍واب‍ی‍م‌   
5     ی‍اد ب‍گ‍ی‍ری‍م‌: چ‍گ‍ون‍ه‌ ح‍اف‍ظه‌ای‌ ب‍رت‍ر داش‍ت‍ه‌ ب‍اش‍ی‍م‌؟   
6     ی‍ادب‍ود اف‍ت‍ت‍اح‌ ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ آب‌ ت‍ه‍ران‌   
7     ی‍اد داس‍ت‍ان‌ه‍ای‌ دل‌ ان‍گ‍ی‍ز دب‍س‍ت‍ان‌: ی‍ک‌ ق‍رن‌ داس‍ت‍ان‌ه‍ای‌ دب‍س‍ت‍ان‌۱۳۹۰-۱۲۹۰   
8     ی‍ادداش‍ت‍ه‍ا   
9     ی‍ادداش‍ت‍ه‍ا از ک‍ن‍ف‍ران‍س‌: ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ گ‍وش‌ - ح‍ل‍ق‌ - ب‍ی‍ن‍ی‌ و ح‍ن‍ج‍ره‌   
10     ی‍ادداش‍ت‌ ه‍ا و گ‍ف‍ت‍اره‍ای‍ی‌ در ب‍اب‌ ی‍ک‌ ص‍ع‍ود ب‍اور ن‍ک‍ردن‍ی‌   
11     ی‍ادداش‍ت‍ه‍ای‍ی‌ ب‍ر وی‍روس‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌: م‍ورد اس‍ت‍ف‍اده‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ رش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌   
12     ی‍ادداش‍ت‍ه‍ای‍ی‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ ان‍دودون‍ت‍ی‍ک‍س‌   
13     ی‍ادداش‍ت‌ه‍ای‍ی‌ درب‍اره‌ی‌ ری‌ ل‍ی‍ک‍ت‍ن‍ش‍ت‍ای‍ن‌ + [ب‍ع‍لاوه‌] گ‍ف‍ت‌ و گ‍و ب‍ا ری‌ ل‍ی‍ک‍ت‍ن‍ش‍ت‍ای‍ن‌   
14     ی‍ادداش‍ت‍ه‍ای‍ی‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ت‍اری‍خ‌   
15     ی‍ادداش‍ت‌ ه‍ای‌ ی‍ک‌ ن‍ق‍اش‌   
16     ی‍اد ص‍ادق‌ چ‍وب‍ک‌   
17     ی‍اد ص‍ادق‌ ه‍دای‍ت‌ = Sadegh Hedayat   
18     ی‍ادگ‍ار خ‍ون‌ س‍رو   
19     ی‍ادگ‍ار زری‍ران‌ م‍ت‍ن‌ پ‍ه‍ل‍وی‌ ب‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ و آوان‍وی‍س‌ لات‍ی‍ن‌ و س‍ن‍ج‍ش‌ آن‌ ب‍ا ش‍اه‍   
20     ی‍ادگ‍ی‍ری‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍گ‍ی‌ و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌