مرور الفبايي داروسازي

بازگشت به صفحه اول

*** لطفا برای این بخش در تنظیمات یک مرکز DigLib مشخص کنید. ***

مرور بر اساس :

عنوان
1     گ‍اب‍ری‍ل‌ م‍ارس‍ل‌   
2     گ‍ارد س‍ف‍ی‍د (ن‍م‍ای‍ش‌ ن‍ام‍ه‌)   
3     گ‍ارس‍ی‍ام‍ارک‍ز، گ‍اب‍ری‍ل‌،۱۹۲۸   
4     گ‍الاگ‍ر، ج‍ی‍م‍زج‍ان‌،۱۹۲۶   
5     گ‍ال‌ روژه‌   
6     گ‍ام‍اس‍ی‍اب‌ م‍اه‍ی‌ ن‍دارد   
7     گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ Excel 2002 [اک‍س‍ل‌ دو ه‍زار و دو]   
8     گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ اک‍س‍س‌۲۰۰۲   
9     گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ ب‍ا ASP.Net 2.0 [ای‌. اس‌. پ‍ی‌. ن‍ت‌ ۲/۰]   
10     گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ ب‍ا 3D Studio 4 [ت‍ری‌ دی‌ اس‍ت‍ودی‍و۴ ]   
11     گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ ب‍ا ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌   
12     گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ ب‍ا پ‍اس‍ک‍ال‌   
13     گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ ب‍ا م‍ی‍ک‍روای‍م‍پ‍ل‍ن‍ت‌   
14     گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ ت‍ا ح‍ل‌ م‍س‍ئ‍ل‍ه‌: راه‍ن‍م‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‌ ب‍رای‌ دس‍ت‍ی‍اب‍ی‌ ب‍ه‌ ح‍ل‌ م‍س‍ئ‍ل‍ه‌   
15     گ‍ام‌ ه‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌: ن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ دان‍ش‌   
16     گ‍ام‍ه‍ای‌ ن‍و در ارائ‍ه‌ خ‍دم‍ات‌ ک‍ت‍اب‍داران‌ م‍درس‍ه‌ه‍ا: ت‍وص‍ی‍ه‌ه‍ای‌ س‍اده‌ ب‍رای‌ م‍ت‍خ‍ص‍ص‍ان‌   
17     گ‍ام‍ی‌ ب‍ه‌ پ‍ی‍ش‌، ن‍ق‍دی‌ ب‍ر: ب‍رف‍اب‍ه‌ه‍ای‌ ب‍ه‍اری‌ لاری‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‍ی‌   
18     گ‍ام‍ی‌ در ادب‍ی‍ات‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌" ه‍م‍راه‌ ب‍ا ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ت‍اب‌ه‍ای‌ م‍ن‍اس‍ب‌"   
19     گ‍ام‍ی‌ در خ‍ون‌   
20     گ‍ام‍ی‌ در س‍وادآم‍وزی‌: آم‍وزش‌ ب‍زرگ‍س‍الان‌ و ن‍وس‍وادان‌