مرور الفبايي داروسازي

بازگشت به صفحه اول

*** لطفا برای این بخش در تنظیمات یک مرکز DigLib مشخص کنید. ***

مرور بر اساس :

عنوان
1     ک‍اب‍ان‌، پ‍ی‍ر   
2     ک‍اب‍رال‌، پ‍درو آل‍واری‍س‌،۱۴۶۷ ؟-۱۵۲۰   
3     ک‍اب‍وس‌   
4     ک‍اب‍وس‌   
5     ک‍اب‍وس‌: روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ و زی‍س‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ روی‍اه‍ای‌ ت‍رس‍ن‍اک‌   
6     ک‍اپ‍لان‌، پ‍ل‌   
7     ک‍اپ‍لان‌، ه‍رول‍د،۱۹۲۷   
8     ک‍ات‍اراک‍ت‌ م‍ادرزادی‌ و ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ش‍ی‍وع‌ آن‌ در ۳۰۰۰ن‍وزاد ب‍دن‍ی‍ا آم‍ده‌ در ب‍ی‍م‍   
9     ک‍ات‍ال‍وگ‌ ف‍راورده‌ه‍ای‌ داروئ‍ی‌ پ‍ارک‌ دی‍وی‍س‌   
10     ک‍ات‍ال‍ی‍ن‍ا   
11     ک‍ات‍رن‌، رم‍زی‌،۱۹۳۲   
12     ک‍ات‍ری‍ن‌ ک‍ب‍ی‍ر   
13     ک‍ات‍وزی‍ان‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌   
14     ک‍ات‍ول‍ی‍ک‌ (م‍ذه‍ب‌) - ه‍ی‍ات‍ه‍ای‌ اع‍زام‍ی‌   
15     ک‍ارآزم‍ای‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ م‍طال‍ع‍ه‌ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ای‌ م‍ی‍زان‌ ت‍اث‍ی‍ر دو داروی‌ پ‍ی‌ دی‌ پ‍وی‍ت‍ی‍ن‌ و   
16     ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌   
17     ک‍ارآم‍دی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ی‌ خ‍ودی‍اری‌ ت‍وازن‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍رش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ روان‍ی‌   
18     ک‍ارآم‍وزی‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ۱ و ۲   
19     ک‍ارآم‍وزی‌ در ک‍ت‍اب‍داری‌ و اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌   
20     ک‍ارای‍ی‌ CPP-ACFP ,CPP-ACP ب‍ر روی‌ ب‍ه‍ب‍ود و ش‍ی‍وع‌ ض‍ای‍ع‍ات‌ م‍وض‍ع‍ی‌ س‍ف‍ی‍د در ب‍ی‍م‍ا