مرور الفبايي داروسازي

بازگشت به صفحه اول

*** لطفا برای این بخش در تنظیمات یک مرکز DigLib مشخص کنید. ***

مرور بر اساس :

عنوان
1     و آن‍گ‍اه‌ دی‍گ‍ر ه‍ی‍چ‌...   
2     واپ‍س‍ی‍ن‌ دم‌ اس‍ت‍ع‍م‍ار   
3     وات‍س‍ون‌، ج‍ورج‌،۱۹۱۲   
4     واح‍ده‍ای‌ ب‍ش‍ری‌ در راب‍طه‌ ب‍ا ج‍ه‍اد داخ‍ل‍ی‌   
5     وادم‍ک‍وم‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌   
6     واردات‌ و ص‍ادرات‌   
7     واری‍س‌ وری‍ده‍ای‌ پ‍ا و طرق‌ درم‍ان‌ آن‌   
8     وازک‍ت‍وم‍ی‌، روش‍ی‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ب‍رای‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از ب‍ارداری‌   
9     وازک‍ت‍وم‍ی‌ و ن‍ق‍ش‌ آن‌ در ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ خ‍ان‍واده‌   
10     واژگ‍ان‌ ادب‍ی‍ات‌ داس‍ت‍ان‍ی‌ (ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ، ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌)   
11     واژگ‍ان‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ (و زم‍ی‍ن‍ه‌ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌) ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌، ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ا   
12     واژگ‍ان‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ک‍ت‍اب‍داری‌ و اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ پ‍ان‍ی‍ذ   
13     واژگ‍ان‌ ش‍ی‍م‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ (ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌، ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌)   
14     واژگ‍ان‌ ک‍ت‍اب‍داری‌ و اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌: ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌   
15     واژگ‍ان‌ ک‍ت‍اب‍داری‌ و اطلاع‌رس‍ان‍ی‌: (واژگ‍ان‌ دان‍ش‌ ورزی‌ و دان‍ش‌ رس‍ان‍ی‌) ش‍ام‍ل‌ واژگ‍   
16     واژه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ م‍ن‍اس‍ب‌   
17     واژه‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌   
18     واژه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌   
19     واژه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و ت‍س‍ل‍ط ب‍ر ل‍غ‍ت‌ در زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌   
20     واژه‌ن‍ام‍ه‌ اص‍طلاح‍ات‌ آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌