مرور الفبايي داروسازي

بازگشت به صفحه اول

*** لطفا برای این بخش در تنظیمات یک مرکز DigLib مشخص کنید. ***

مرور بر اساس :

عنوان
1     لاپ‍اروس‍ک‍وپ‍ی‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌: ش‍ی‍وه‌ه‍ا و روش‌ ه‍ا   
2     لاپ‍اروس‍ک‍وپ‍ی‌ و ه‍ی‍س‍ت‍روس‍ک‍وپ‍ی‌ ن‍زه‍ت‌ در ح‍راج‍ی‌ زن‍ان‌   
3     لارس‍ن‌، اگ‍ون‌،۱۹۰۴   
4     لاغ‍ر ش‍دن‌ ب‍دون‌ چ‍اق‌ ش‍دن‌ م‍ج‍دد ب‍ا روش‌ طب‍ی‍ع‍ی‌   
5     لاغ‍ر ش‍وی‍د   
6     لاغ‍ری‌ م‍وض‍ع‍ی‌ "ف‍ق‍ط در ۳۰ [س‍ی‌] روز"   
7     لاغ‍ری‌ و ت‍ن‍اس‍ب‌ ان‍دام‌: روش‌ ک‍وچ‍ک‌ ک‍ردن‌ ش‍ک‍م‌ ب‍رای‌ م‍ردان‌   
8     لال‌ ب‍ازی‌ه‍ا   
9     لال‍ه‌ ب‍راف‍روخ‍ت‌   
10     لال‍ی‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ داس‍ت‍ان‌   
11     لان‍گ‍ف‍ورد، ال‍ی‍زاب‍ت‌ ه‍ارم‍ن‌ پ‍ک‍ن‍ه‍ام‌،۱۹۰۶   
12     لان‍گ‍م‍ی‍ور، اری‍ک‌   
13     لاه‍وت‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌،۱۳۳۶-۱۲۶۶   
14     ل‍ب‌ ب‍رت‍ی‍غ‌   
15     ل‍ب‌ ل‍ب‍اب‌ م‍ع‍ن‍وی‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ م‍ث‍ن‍وی‌   
16     ل‍ب‍ه‌ی‌ پ‍رت‍گ‍اه‌[ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌]   
17     ل‍ح‍ظات‌ س‍رن‍وش‍ت‌ س‍از   
18     ل‍ح‍ظه‌ه‍ا و ه‍م‍ی‍ش‍ه‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ی‌ ش‍ع‍ر (۱۳۴۱-۱۳۳۹ )   
19     ل‍ح‍ی‍م‌ و ل‍ح‍ی‍م‌ ک‍اری‌   
20     ل‍ذات‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌