مرور الفبايي داروسازي

بازگشت به صفحه اول

*** لطفا برای این بخش در تنظیمات یک مرکز DigLib مشخص کنید. ***

مرور بر اساس :

عنوان
1     ت‍أث‍ی‍ر آم‍وزش‌ ش‍ادک‍ام‍ی‌ ب‍ه‌ ش‍ی‍وه‌ ف‍وردای‍س‌ ب‍ر رض‍ای‍ت‌ زن‍اش‍وی‍ی‌ و س‍لام‍ت‌ روان‌ در زن‍   
2     ت‍أث‍ی‍ر گ‍ن‍دزداه‍ای‌ دک‍ون‍ک‍س‌ ۵۳ پ‍لاس‌ و س‍ای‍اس‍پ‍ت‌ اچ‌ آی‌ ب‍ر آل‍ودگ‍ی‌ ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ن‍ی‍م‍ه‌ ب‍   
3     ت‍أث‍ی‍ر ی‍ک‌ دوز م‍ن‍ف‍رد پ‍ی‍ش‌ ج‍راح‍ی‌ س‍وم‍ات‍ری‍پ‍ت‍ان‌ ۱۰۰ م‍ی‍ل‍ی‌ گ‍رم‌ ب‍ر درد پ‍س‌ از ج‍را   
4     ت‍ا ات‍اق‍ت‌ را ت‍م‍ی‍ز ن‍ک‍رده‌ای‌، ن‍ه‌   
5     <...> ت‍ا ان‍ت‍ظار   
6     ت‍اب‍س‍ت‍ان‌ ۸۰ [ه‍ش‍ت‍اد]   
7     ت‍اب‍ل‍وه‍ای‌ م‍رم‍وز   
8     ت‍اث‍ی‍ر pH و ف‍رای‍ن‍د ح‍رارت‍ی‌ ب‍ر م‍ه‍اج‍رت‌ ف‍ل‍زات‌ س‍ن‍گ‍ی‍ن‌ از ظروف‌ م‍س‍ی‌ ب‍ه‌ ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍از   
9     ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ پ‍ی‍ش‌ از درم‍ان‌ ب‍ر ک‍اه‍ش‌ اض‍طراب‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ج‍راح‍ی‌ م‍ی‍ن‍ور ده‍ان‌   
10     ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ ب‍ر ل‍ی‍پ‍ی‍ده‍ای‌ خ‍ون‌ و ت‍رک‍ی‍ب‌ ب‍دن‌ در ای‍ام‌ روزه‌ داری‌ م‍اه‌ رم‍   
11     ت‍اث‍ی‍رات‌ رادی‍اس‍ی‍ون‌ ب‍ر ب‍اف‍ت‍ه‍ای‌ خ‍ون‌ م‍ح‍ی‍طی‌ و م‍غ‍ز اس‍ت‍خ‍وان‌   
12     ت‍اث‍ی‍ر از ف‍اص‍ل‍ه‌، درس‍ه‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‌ ب‍رای‌ ت‍اث‍ی‍رگ‍ذاری‌ روان‍ی‌ از ف‍اص‍ل‍ه‌، ت‍ل‍ه‌ پ‍ات‍ی‌ و   
13     ت‍اث‍ی‍ر اطلاع‍ات‌ ب‍ر ج‍ام‍ع‍ه‌: ب‍ررس‍ی‌ م‍اه‍ی‍ت‌، ارزش‌ و ک‍ارب‍رد اطلاع‍ات‌   
14     ت‍اث‍ی‍ر ان‍م‍ا ب‍ا ب‍ت‍ادی‍ن‌ در ک‍اه‍ش‌ م‍ی‍زان‌ ع‍ف‍ون‍ت‌ ب‍ع‍د از ب‍ی‍وپ‍س‍ی‌ ت‍ران‍س‌ رک‍ت‍ال‌ پ‍رو   
15     ت‍اث‍ی‍ر ب‍س‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ ب‍ر س‍طح‌ آگ‍اه‍ی‌ و ن‍گ‍رش‌ ب‍ی‍م‍اران‌ دی‍اب‍ت‍ی‌ در ارت‍ب‍اط ب‍ا   
16     ت‍اث‍ی‍ر ت‍ج‍وی‍ز ف‍ن‍ت‍ان‍ی‍ل‌ ب‍ر آپ‍گ‍ار ن‍وزاد م‍ت‍ول‍د ش‍ده‌ از طری‍ق‌ س‍زاری‍ن‌   
17     ت‍اث‍ی‍ر ت‍ح‍ری‍ک‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ ن‍ق‍اط طب‌ س‍وزن‍ی‌ ب‍ر ش‍دت‌ س‍ردرد م‍ی‍گ‍رن‍ی‌ زن‍ان‌ در ف‍از ق‍اع‍   
18     ت‍اث‍ی‍ر ت‍ح‍ری‍ک‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ ن‍ق‍اط طب‌ س‍وزن‍ی‌ ب‍ر ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ خ‍واب‌ و م‍ی‍زان‌ خ‍واب‌ آل‍ودگ‍ی‌ پ‍   
19     ت‍اث‍ی‍ر داروی‌ COQ ۱۰در ت‍رک‍ی‍ب‌ ب‍ا ل‍ووت‍ی‍روک‍س‍ی‍ن‌ ب‍ر ع‍لای‍م‌ ج‍س‍م‍ی‌ و روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ و س‍   
20     ت‍اث‍ی‍ر دوزه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ وی‍ت‍ام‍ی‍ن‌ D روی‌ ع‍واق‍ب‌ ب‍ارداری‌ در زن‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ دی‍اب‍ت‌ ب‍