تماس با رياست کتابخانه تماس با رياست کتابخانه

 

 

تماس با مدير اطلاع رساني و شبکه پژوهش

دکتر فاطمه رجعتي

تلفن: 38360019

فاکس38357778

آدرس ايميل :f_rajati_12@yahoo.com

 

 

تماس با سرپرست کتابخانه مرکزي

دکتر گلاره حاتم

تلفن: 38360019

فاکس : 38357778

آدرس ايميل : gelareh.hatam@kums.ac.ir