کارگاه هاي در حال برگزاري کارگاه هاي در حال برگزاري

 

 

 

 

کارگاه هاي در حال برگزاري کتابخانه مرکزي در سه ماهه چهارم سال 96

تاريخ

عنوان کارگاه

گروه هدف

وضعيت
6/12/96 جستجوي منابع الکترونيکي تحصيلات تکميلي (پرستاري) 96 در حال برگزاري
7/12/96 جستجوي منابع الکترونيکي تحصيلات تکميلي (بهداشت) 96 در حال برگزاري

96/11/23

لغايت

96/11/25

کتابدار باليني ويژه کتابداران در حال برگزاري