کارگاه هاي برگزار شده کارگاه هاي برگزار شده

 

 

 

 

 

کارگاه هاي برگزار شده کتابخانه مرکزي در سه ماهه چهارم سال 96

تاريخ

عنوان کارگاه

گروه هدف

وضعيت

تعداد شرکت کنندگان

96/10/24 جستجوي منابع الکترونيکي دستياران ورودي 96 برگزار شد 19 نفر
96/10/26 جستجوي منابع الکترونيکي دستياران ورودي 96 برگزار شد 28 نفر
96/10/27 جستجوي منابع الکترونيکي دستياران ورودي 96 برگزار شد 30 نفر

کارگاه هاي برگزار شده کتابخانه مرکزي در سه ماهه سوم سال 96

تاريخ

عنوان کارگاه

گروه هدف

وضعيت

تعداد شرکت کنندگان

29/07/96

مهارت ارتباط شفاهي

کتابداران

برگزار شد

20 نفر

01/08/96

آشنايي با کتابخانه مرکزي منابع اطلاعاتي چاپي و الکترونيکي

دانشجويان داروسازي ورودي 96(گروه يک)

برگزار شد

24 نفر

07/08/96

آشنايي با کتابخانه مرکزي منابع اطلاعاتي چاپي و الکترونيکي

دانشجويان بهداشت محيط و حرفه اي ورودي 96

برگزار شد

24 نفر

08/08/96

آشنايي با کتابخانه مرکزي منابع اطلاعاتي چاپي و الکترونيکي

دانشجويان پزشکي هسته اي  ورودي 96

برگزار شد

18 نفر

14-15/08/96

جستجوي منابع الکترونيکي

هيأت علمي

برگزار شد

41 نفر

17/08/96

آشنايي با کتابخانه مرکزي منابع اطلاعاتي چاپي و الکترونيکي

دانشجويان علوم آزمايشگاهي ورودي 96

برگزار شد

25 نفر

96/09/08

آشنايي با کتابخانه مرکزي منابع اطلاعاتي چاپي و الکترونيکي

دانشجويان داروسازي ورودي 96(گروه دو)

برگزار شد 28 نفر
96/09/20

آشنايي با کتابخانه مرکزي منابع اطلاعاتي چاپي و الکترونيکي

دانشجويان هوشبري ورودي (96) برگزار شد 25 نفر
96/09/22

آشنايي با کتابخانه مرکزي منابع اطلاعاتي چاپي و الکترونيکي

دانشجويان اتاق عمل ورودي (96) برگزار شد 26 نفر

کارگاه هاي برگزار شده کتابخانه مرکزي در سه ماهه دوم سال 96

تاريخ

عنوان کارگاه

گروه هدف

وضعيت تعداد شرکت کنندگان

96/05/17

جستجوي منابع الکترونيکي

دستياران

برگزار شد 20 نفر

96/05/23

جستجوي منابع الکترونيکي

دستياران

برگزار شد 13 نفر

96/05/25

علم سنجي

کتابداران و کارشناسان پژوهشي

برگزار شد 34 نفر

96/05/30

علم سنجي عملياتي

هيأت علمي

برگزار شد 47 نفر

کارگاه هاي برگزار شده کتابخانه مرکزي در سه ماهه اول سال 96

تاريخ برگزاري

کارگاه

گروه هدف

وضعيت

تعداد شرکت کنندگان

11/2/96

آشنايي با کتابخانه مرکزي منابع اطلاعاتي چاپي و الکترونيکي

دانشجويان دندانپزشکي ورودي 95(نيمسال دوم)

برگزار شد

42

17/2/96

آشنايي با کتابخانه مرکزي منابع اطلاعاتي چاپي و الکترونيکي

دانشجويان بهداشت محيط و صنايع غذايي  ورودي 95(نيمسال دوم)

برگزار شد

20

20/2/96

آشنايي با کتابخانه مرکزي منابع اطلاعاتي چاپي و الکترونيکي

دانشجويان پرستاري  ورودي 95 (نيمسال دوم)

برگزار شد

21

 

کارگاه هاي برگزار شده کتابخانه مرکزي در سه ماهه چهارم سال 95

تاريخ برگزاري

کارگاه

گروه هدف

وضعيت

1/10/95

آشنايي با کتابخانه مرکزي منابع اطلاعاتي چاپي و الکترونيکي

دانشجويان پزشکي هسته اي ورودي 95

برگزار شد

4/10/95

آشنايي با کتابخانه مرکزي منابع اطلاعاتي چاپي و الکترونيکي

دانشجويان هوشبري ورودي 95

برگزار شد

6/10/95

آشنايي با کتابخانه مرکزي منابع اطلاعاتي چاپي و الکترونيکي

دانشجويان پزشکي ورودي 95

برگزار شد

6/10/95

آشنايي با کتابخانه مرکزي منابع اطلاعاتي چاپي و الکترونيکي

دانشجويان فناوري اطلاعات ورودي 95

برگزار شد

7/10/95

آشنايي با منابع الکترونيکي

دستياران

برگزار شد

12/10/95

آشنايي با منابع الکترونيکي

دستياران

برگزار شد

4/11/95

آشنايي با منابع الکترونيکي

دستياران

برگزار شد

24/11/95 لغايت 25/11/95

اخلاق حرفه اي

کتابداران

برگزار شد

11/12/95

آشنايي با کتابخانه مرکزي منابع اطلاعاتي چاپي و الکترونيکي

دانشجويان پرستاري ورودي 95

برگزار شد

کارگاه هاي برگزار شده کتابخانه مرکزي در سه ماهه سوم سال 95

تاريخ برگزاري

کارگاه

گروه هدف

وضعيت

3/8/95

آشنايي با کتابخانه مرکزي منابع اطلاعاتي چاپي و الکترونيکي

دانشجويان مامايي ورودي 95

برگزار شد

3/8/95

آشنايي با کتابخانه مرکزي منابع اطلاعاتي چاپي و الکترونيکي

دانشجويان بهداشت محيط ورودي 95

برگزار شد

5/8/95

آشنايي با منابع الکترونيکي

پرستاري و مامايي(تحصيلات تکميلي)

برگزار شد

11/8/95 لغايت 13/8/95

کتابدار باليني منطقه اي

کتابداران

برگزار شد

23/8/95

آشنايي با کتابخانه مرکزي منابع اطلاعاتي چاپي و الکترونيکي

دانشجويان بهداشت حرفه اي ورودي 95

برگزار شد

24/8/95

آشنايي با منابع الکترونيکي

پزشکي

برگزار شد

26/8/95

آشنايي با کتابخانه مرکزي منابع اطلاعاتي چاپي و الکترونيکي

دانشجويان داروسازي ورودي 95 (گروه 1)

برگزار شد

26/8/95

آشنايي با کتابخانه مرکزي منابع اطلاعاتي چاپي و الکترونيکي

دانشجويان داروسازي ورودي 95 (گروه 2)

برگزار شد

28/9/95

آشنايي با کتابخانه مرکزي منابع اطلاعاتي چاپي و الکترونيکي

دانشجويان علوم آزمايشگاهي ورودي 95

برگزار شد

29/9/95

آشنايي با منابع الکترونيکي

بهداشت(تحصيلات تکميلي)

برگزار شد

30/9/95

آشنايي با کتابخانه مرکزي منابع اطلاعاتي چاپي و الکترونيکي

دانشجويان اتاق عمل ورودي 95

برگزار شد

30/9/95

آشنايي با کتابخانه مرکزي منابع اطلاعاتي چاپي و الکترونيکي

دانشجويان راديولوژي ورودي 95

برگزار شد

کارگاه هاي برگزار شده کتابخانه مرکزي در سه ماهه دوم سال 95

تاريخ برگزاري

کارگاه

گروه هدف

وضعيت

چهارشنبه 13/5/95

منابع الکترونيکي

هيأت علمي باليني و پايه پزشکي

به حد نصاب نرسيد

يکشنبه 17/5/95

منابع الکترونيکي

هيأت علمي باليني و پايه پزشکي

برگزار شد

سه شنبه 19/5/95

منابع الکترونيکي

هيأت علمي دندانپزشکي، داروسازي

به حد نصاب نرسيد

يکشنبه 24/5/95

منابع الکترونيکي

هيأت علمي بهداشت، پرستاري و مامايي، پيراپزشکي

برگزار شد

سه شنبه 26/5/95

منابع الکترونيکي

دستياران

به حد نصاب نرسيد

يکشنبه 31/5/95

منابع الکترونيکي

دستياران

به حد نصاب نرسيد

سه شنبه2/6/95

ابزارهاي آناليز ژورنال در scopusو ISIو پرسش و پاسخ

کتابداران

برگزار شد

چهارشنبه3/6/95

منابع الکترونيکي الزوير

هيات علمي –دستياران –تحصيلات تکميلي

برگزار شد

پنجشنبه4/6/95

منابع الکترونيکي الزوير در بيمارستان امام رضا(ع)

هيات علمي –دستياران –تحصيلات تکميلي

برگزار شد

9/6/95 لغايت 10/6/95

کتابدار باليني

کتابداران

برگزار شد

 

کارگاه هاي برگزار شده کتابخانه مرکزي در سه ماهه اول سال 95

تاريخ برگزاري

کارگاه

گروه هدف

وضعيت

8/2/95

منابع الکترونيکي

دانشجويان داروسازي ورودي 91

برگزار شد

9/2/95

منابع الکترونيکي

دانشجويان دندانپزشکي ورودي 90

به حد نصاب نرسيد

4/3/95

منابع الکترونيکي

دانشجويان پزشکي ورودي 91 گروه يک

به حد نصاب نرسيد

11/3/95

12/3/95

منابع الکترونيکي الزوير

کتابداران

برگزار شد

13/3/95

13/3/95

منابع الکترونيکي الزوير

اعضاء هيأت علمي

برگزار شد

17/3/95

منابع الکترونيکي

دانشجويان پزشکي ورودي 91 گروه دو

برگزار شد