انتشار دهنده محتوا انتشار دهنده محتوا

«بازگشت

کارگاه هاي در حال برگزاري

 

 

 

 

کارگاه هاي در حال برگزاري کتابخانه مرکزي در سه ماهه چهارم سال 96

تاريخ

عنوان کارگاه

گروه هدف

وضعيت
6/12/96 جستجوي منابع الکترونيکي تحصيلات تکميلي (پرستاري) 96 در حال برگزاري
7/12/96 جستجوي منابع الکترونيکي تحصيلات تکميلي (بهداشت) 96 در حال برگزاري

96/11/23

لغايت

96/11/25

کتابدار باليني ويژه کتابداران در حال برگزاري