قوانين و مقررات قوانين و مقررات

هدف:

کتابخانه مرکزي دانشگاه علوم پزشکي واحدي است زير نظر معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه که پيشنهاد خريد و جمع‌آوري کليه مواد آموزشي (کتاب، نشريات ادواري و اسناد) را مي‌نمايد و بتناسب نياز در کتابخانه مرکزي و ديگر کتابخانه‌‌هاي دانشگاه قرار مي‌دهد

‍وظايف و اختيارات کتابخانه مرکزي

1. نظارت، سرپرستي، هماهنگي و تأسيس کتابخانه‌هاي دانشگاه علوم پزشکي
2. سفارش و خريداري کليه مواد آموزش (کتاب، نشريات ادواري، مدارک و اسناد)
3. اظهار نظر در مورد هر گونه استخدام، انتقال و يا جابجايي در کتابخانه مرکزي و ساير کتابخانه‌هاي وابسته با موافقت معاونت تحقيقات و فناوري
4. پيشنهاد بودجه ساليانه کتابخانه مرکزي و ساير کتابخانه‌ها
5. انجام امور فني و خدمات فهرستنويسي مواد آموزشي
6. پيشنهاد سفارش و تهيه وسائل تجهيزات کتابخانه‌ها
7. تهيه فهرست مشترک از کليه مواد کتابخانه‌ها
8. تصميم‌گيري در مورد قبول و يا رد هر گونه هدايا به کتابخانه‌ها
9. جابجايي مواد آموزشي در کليه کتابخانه‌ها
10. آموزش و بازآموزي کارکنان کليه کتابخانه‌ها
تبصره: اهداء کتابهاي زائد و تکراري که مورد نياز نيستند با تشخيص سرپرست کتابخانه مرکزي و با موافقت معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه و با رعايت مقررات انجام مي‌گيرد.


کتابخانه‌هاي دانشکده‌ها و بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه

کتابخانه مرکزي با توجه به بودن امکانات و بودجه و پرسنل مورد نياز مي‌تواند نسبت به تأسيس کتابخانه در دانشکده‌ها و بيمارستانهاي وابسته اقدام نمايد. اين کتابخانه‌ها از نظر مسائل کتابدار يزير نظر کتابخانه مرکزي هستند و خدمات فني، خريد و سفارش مواد آموزش و فهرستنويسي آنها توسط کتابخانه مرکزي انجام مي‌گيرد. و از نظر اداري و مالي زير نظر واحد مربوطه مي‌باشند.


وظايف اين کتابخانه‌ها بشرح زير است:

1. حفظ و نگهداري مجموعه مواد آموزشي
2. امانت کتاب و عضوگيري بر اساس مقررات کتابخانه مرکزي
3. نگهداري و محافظت از تجهيزات کتابخانه
4. صدور کارت عضويت و نيز انجام امور مربوطه به تسويه حساب اعضاء
5. منعکس کردن پيشنهادات ارائه شده به کتابخانه مرکزي
6. تهيه لوازم دفتري و مواد مصرفي از دانشکده و يا بيمارستان مربوطه
7. رسيدگي به نظافت کتابخانه و اداره داخلي آن.
8. انجام امور داخلي کتابخانه (دريافت کتاب از کتابخانه مرکزي، ثبت و مهر و آماده سازي‌هاي لازم، تنظيم و قرار دادن کتابها در محل خود، بايگاني برگه‌هاي کتاب، مکاتبات داخلي در ارتباط با دانشکده‌ها و يا بيمارستان مربوطه و کتابخانه مرکزي.


آئين نامه استفاده از کتابخانه و امانت کتاب

کتابخانه مرکزي و ديگر کتابخانه‌هاي دانشگاه با توجه به مقررات و ضوابط زير نسبت به خدمات کتابخانه اقدام مي‌نمايند.
کليه کارکنان اداري، آموزشي و فني و دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي مي‌توانند طي فرم رسمي کتابخانه از طرف واحد مسئول مربوطه در دانشگاه جهت عضويت در هر يک از کتابخانه‌ها (دانشجويان را اداره آموزش و کارکنان و هيئت علمي را کارگزيني) معرفي شوند.
ساعت کار هر کتابخانه بنا بر نياز و امکانات و پس از تأييد معاونت تحقيقات و فناوري براي کتابخانه مرکزي و رئيس دانشکده يا بيمارستان براي کتابخانه آن واحد تعيين و اعلام مي‌گردد.
ارائه يک قطعه عکس به کتابخانه جهت صدور کارت عضوت ضروري است.
دانشجويان براي استفاده از کتاب در کتابخانه ملزم به ارائه کارت دانشجويي خود هستند اما جهت بيرون بردن کتاب کارت عضويت کتابخانه لازم است.
معرفي کساني که بصورت مأمور يا مدت زمان معيني در دانشکده بکار آموزشي يا اداره مي‌پردازند قيد مدت زمان مأموريت براي واحد معرفي کننده الزامي است.
افرادي که عضو دانشگاه نيستند تنها با معرفي کتبي رئيس دانشگاه علوم پزشکي براي کتابخانه مرکزي و رئيس دانشکده يا بيمارستان براي کتابخانه‌هاي وابسته مي‌توانند از کتابخانه استفاده نمايند (معرف شخصاً ضامن و مسئول کتابهائي است که شخص معرفي شده به امانت مي‌گيرد).
هنگامي که يکي از اعضاء کتابخانه بهر عنوان (فارغ التحصيل شدن، شروع، تعطيلات تابستاني اشتغال، مأموريت، بازنشستگي، پايان مأموريت، بورسيه) بطور موقت يا دائم رابطه‌اش با دانشگاه قطع مي‌گردد، واحد معرفي کننده عضو مؤظف است قبل از انجام هر گونه اموري برگه تسويه حساب رسمي را از کتابخانه تقاضا نمايد. در غير اينصورت واحد معرفي کننده مسئول تهيه کتاب يا موادي است که عضو عودت نداده است.
پس از تسويه حساب عضو با کتابخانه کارت عضويت باطل مي‌گردد.
اعضاء هيئت علمي مي‌بايد چند روز قبل از شروع ترم کتابهاي مرجع ـ رفرنس خود را به کتابخانه اعلام نمايند تا بخش امانت کتاب نسبت به جمع‌آوري و نگهداري آنها در بخش رزرو اقدا نمايد.
مجلات و روزنامه‌ها و کتابهاي مرجع (دائره‌المعارف، فرهنگها، دانش بشر) تنها در سالن کتابخانه قابل استفاده هستند و به هيچ وجه امانت داده نمي‌شود.
سرپرست هر گروه آموزشي مي‌تواند با موافقت معاونت تحقيقات و فناوري تعدادي کتاب محدودي را جهت يک ترم تحصيلي جهت استفاده در گروه به امانت بگيرد و در انتهاي ترم مجدداً کتابها به کتابخانه عودت داده مي‌شود. مسئوليت نگهداري اين کتب مستقيماً بعهده سرپرست گروه است.
دانشجويان و کارکنان اداري حداکثر 3 جلد کتاب و استادان دانشگاه و کارشناسان حداکثر 5 جلد کتاب مي‌توانند به امانت بگيرند.
مدت امانت کتاب 10 روز است و پس از پايان يافتن آن عضو مي‌تواند به بخش امانت مراجعه و تقاضاي تمديد نمايد. بخش امانت در قبول يا رد تقاضاي تمديد مختار است.
چنانچه امانت گيرنده کتاب تأخير داشته باشد به ازاء هر روز تأخير يک هفته از امانت گرفتن کتاب محروم خواهد شد. در صورت 5 بار تکرار کارت عضويت بمدت يکسال باطل خواهد شد.
کتابخانه در هر زمان مي‌تواند از امانت گيرنده تقاضاي استرداد را بنمايد و عضو مؤظف است کتاب خواسته شده را در اسرع وقت به کتابخانه باز گرداند.
مراجعين به کتابخانه وسايل شخصي را مي‌بايستي در قفسه وسايل شخصي در کتابخانه گذاشته و در اين مورد هيچگونه مسئوليتي متوجه کتابداران نيست.
هر عضو که کتابي را مفقود و يا صدمه‌اي به آن وارد آورد مؤظف است که عين کتاب را فراهم نمايد. پرداخت خسارت نقدي پذيرفته نمي‌شود.
سرپرست کتابخانه با موافقت معاون تحقيقات و فناوري هر ساله 15 روز کتابخانه را در هنگام تعطيلات تابستاني جهت رسيدگي و ارزيابي مجموعه کتابخانه‌ها تعطيل مي‌نمايد.
کارکنان کتابخانه در حفظ و نگهداري مجموعه کتابخانه لازم است کمال همکاري و مراقبت را داشته باشد.

 

 

آيين نامه وجين کتابخانه مرکزي علوم پزشکي کرمانشاه

وجين جريان معکوس گزينش مواد است و بايد با همان ظرافت ها و حساسيت ها بدان نگريسته شود. در وجين به دنبال منابع زايد و بدون استفاده بوده تا از مجموعه خارج شده و فضاي لازم براي رشد مجموعه فراهم گردد. با توجه به اهميت موضوع، لازم است معيارهاي علمي براي اين کار در نظر گرفته شود.


تعريف وجين:
وجين فرايندي است که از طريق آن کتاب هاي زايد و يا بي استفاده و يا لوح هاي فشرده غير قابل استقاده از مجموعه خارج و به انبار منتقل مي گردد. به اين وسيله از انباشته شدن منابع زايد و بي استفاده جلوگيري نموده، فضاي لازم براي منابع جديد و رشد مجموعه فراهم مي گردد.


معيارها و ضوابط وجين کتابها:

1.وضع ظاهري: کتاب هاي مندرس را مي توان از مجموعه خارج کرد. اما در صورتي که از کتاب هاي پر مراجعه باشند بايد با نسخه هاي جديد جايگزين شوند.
2.  نسخه تکراري: اين مورد مربوط به کتابهايي است که بنا به شرايط و موقعيت زماني از عناوين پر مراجعه بوده، اما در شرايط فعلي اهميت موضوعي خود را از دست داده‌اند و يک يا دو نسخه از آن کفايت ميکند.
3. ويرايش هاي کهنه تر و منسوخ: اين معيار بيشتر در خصوص کتابهاي علمي صدق مي کند که ويرايش قديمي با ورود ويرايش جديدتر منسوخ مي گردد.
4. محتواي قديمي و کم ارزش: بعضي از کتابهاي علمي (همچون کتب کامپيوتري) به مرور زمان ارزش خود را از دست مي دهند و پس از مدتي منسوخ مي گردند.
5.  ميزان استفاده: با بررسي تعداد دفعات استفاده يا به امانت رفتن يک کتاب مي‌توان دريافت که چه کتابهايي بسيار کم استفاده و يا بي‌استفاده‌اند (قابل ذکر است که اين کتب نيز به علت اشغال فضاي کتابخانه وجين مي‌گردند، کتب ارزشمند از معيار فوق خارج است(.


معيارها و ضوابط وجين لوح هاي فشرده:

1- لوح هاي فشرده مخدوش : لوحهاي فشرده مخدوش را که در حين اجرا دچار مشکل مي شونــــد را مي¬توان پس از بازديد و اطمينان از نقص ، از مجموعه خارج نمود و به جاي آن نسخه جديد تهيه نمود.
2- ويرايش هاي کهنه و منسوخ : در برخي لوح هاي فشرده علمي و آموزشي ممکن است مطالب کهنه شده باشد و اعتبار و مقبوليت خود را از دست داده باشد، که در اين موارد لوح هاي فشرده مرتبط با آن از مجموعه خارج مي گردد.
3- نسخ هاي تکراري : در صورت وجود نسخه هاي زياد از يک عنوان لوح فشرده مي توان آنها را وجين نمود.
4- ميزان استفاده : چنانچه ميزان استفاده و امانت لوح هاي فشرده اي بسيار کم و يا بي استفــــاده باشد مي توان آنها را وجين نمود.
5- ويروسي بودن: در صورتي که برخي از لوح هاي فشرده ويروسي باشند و سبب آسيب رسيدن به رايانه¬هاي کاربران گردند،‌ مي توان آنها را از مجموعه خارج نمود.

نيروي انساني:
بديهي است که کتابداران هر بخش بهترين افراد جهت انجام وجين مي‌باشند زيرا اولا بهتر از سايرين با مجموعه خود آشنا هستند ثانياً بهتر از ديگران از نيازهاي مراجعه‌کنندگان خود آگاه مي‌باشند.
کميته وجين کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد به صورت ذيل قابليت عملکرد دارد:
کميته وجين کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد:
رياست کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد، يک نفر از بخش امانت کتابخانه و متصدي بخش سفارشات کتابخانه.