مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Danforth's Obstetrics and gynecology
conference : ‭Danforth, David N.‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 862
NLM : ‭WQ‬,‭100‬,‭D181o‬,‭1994‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 10704 1 م‍رک‍زی‌ موجود