مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Vaginal surgery
conference : ‭Nichols, David H.‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 816
NLM : ‭WP‬,‭250‬,‭N617v‬,‭1989‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 8140 1 م‍رک‍زی‌ موجود
2 74 1 م‍ع‍ت‍ض‍دی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
3 8141 2 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
4 8142 3 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌