مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Bacteriology illustrated
conference : ‭Gillies, R. R‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 809
NLM : ‭QW‬,‭4‬,‭G481b‬,‭1976‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 403 1 م‍رک‍زی‌ موجود