مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Bailey and Scott's Diagnostic microbiology
conference : ‭Bailey, William Robert‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 781
NLM : ‭QW‬,‭25‬,‭B154d‬,‭1986‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 4371 1 م‍رک‍زی‌ موجود