مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Laboratory exercises in microbiology
conference : ‭Chan, E. C. S.‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 756
NLM : ‭QW‬,‭25‬,‭C454L‬,‭1986‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 3350 1 م‍رک‍زی‌ موجود